30 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 03/06/2020 (12/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Frankfurt
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
VN
VN 408 (L-P/thông tiết kiệm)
23:35
SGN
30h25p
2 điểm dừng
06:00
FRA
11.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 31 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
23:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:30
FRA
11.653.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4004 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
22:10
SGN
31h50p
1 điểm dừng
06:00
FRA
15.079.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4238 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
21:15
SGN
32h45p
1 điểm dừng
06:00
FRA
15.079.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 2107 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:35
SGN
13h30p
1 điểm dừng
22:05
FRA
15.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 284 (L-P/thông tiết kiệm)
21:00
SGN
33h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
15.685.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4232 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:30
SGN
16h55p
2 điểm dừng
11:25
FRA
16.943.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 266 (L-P/thông tiết kiệm)
18:00
SGN
17h25p
2 điểm dừng
11:25
FRA
17.549.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 272 (K-P/thông tiết kiệm)
19:00
SGN
16h25p
2 điểm dừng
11:25
FRA
17.759.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 284 (B-P/thông tiêu chuẩn)
21:00
SGN
33h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
18.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 31 (S-P/thông tiêu chuẩn)
23:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:30
FRA
18.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 2107 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:35
SGN
13h30p
1 điểm dừng
22:05
FRA
19.810.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 272 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
SGN
16h25p
2 điểm dừng
11:25
FRA
19.810.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 266 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
17h25p
2 điểm dừng
11:25
FRA
19.810.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 31 (U-Siêu tiết kiệm)
23:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:30
FRA
20.975.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4004 (M-P/thông tiêu chuẩn)
22:10
SGN
31h50p
1 điểm dừng
06:00
FRA
21.558.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4238 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:15
SGN
32h45p
1 điểm dừng
06:00
FRA
21.558.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4232 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:30
SGN
16h55p
2 điểm dừng
11:25
FRA
22.723.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 408 (S-P/thông tiêu chuẩn)
23:35
SGN
30h25p
2 điểm dừng
06:00
FRA
31.532.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 272 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
19:00
SGN
16h25p
2 điểm dừng
11:25
FRA
36.356.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 31 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
23:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:30
FRA
36.356.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 2107 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:35
SGN
13h30p
1 điểm dừng
22:05
FRA
41.949.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 31 (D-Th/gia tiết kiệm)
23:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:30
FRA
44.746.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 2107 (C-Th/gia linh hoạt)
08:35
SGN
13h30p
1 điểm dừng
22:05
FRA
55.932.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 272 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
SGN
16h25p
2 điểm dừng
11:25
FRA
55.932.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 266 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
17h25p
2 điểm dừng
11:25
FRA
55.932.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 284 (J-Th/gia linh hoạt)
21:00
SGN
33h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
55.932.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 31 (C-Th/gia linh hoạt)
23:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:30
FRA
55.932.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 408 (D-Th/gia tiết kiệm)
23:35
SGN
30h25p
2 điểm dừng
06:00
FRA
62.341.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 408 (C-Th/gia linh hoạt)
23:35
SGN
30h25p
2 điểm dừng
06:00
FRA
81.568.000 ₫
+10 điểm