23 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 06/06/2020 (15/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Frankfurt
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
VN
VN 11 (Q-P/thông tiết kiệm)
22:05
SGN
24h00p
1 điểm dừng
22:05
FRA
15.110.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 266 (L-P/thông tiết kiệm)
18:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
15.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 256 (L-P/thông tiết kiệm)
16:00
SGN
14h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
15.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 258 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
15.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 262 (L-P/thông tiết kiệm)
17:30
SGN
12h30p
1 điểm dừng
06:00
FRA
15.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4232 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:20
SGN
17h05p
2 điểm dừng
11:25
FRA
16.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 272 (L-P/thông tiết kiệm)
19:00
SGN
16h25p
2 điểm dừng
11:25
FRA
17.504.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 266 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
18.596.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 256 (B-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
14h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
18.596.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 258 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
18.596.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 262 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
SGN
12h30p
1 điểm dừng
06:00
FRA
18.596.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 11 (S-P/thông tiêu chuẩn)
22:05
SGN
24h00p
1 điểm dừng
22:05
FRA
19.759.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 272 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
SGN
16h25p
2 điểm dừng
11:25
FRA
19.759.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 11 (U-Siêu tiết kiệm)
22:05
SGN
24h00p
1 điểm dừng
22:05
FRA
20.921.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4232 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:20
SGN
17h05p
2 điểm dừng
11:25
FRA
22.664.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 11 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
22:05
SGN
24h00p
1 điểm dừng
22:05
FRA
36.263.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 272 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
19:00
SGN
16h25p
2 điểm dừng
11:25
FRA
36.263.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 258 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
17:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
36.263.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 266 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
55.788.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 272 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
SGN
16h25p
2 điểm dừng
11:25
FRA
55.788.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 256 (J-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
14h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
55.788.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 258 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
55.788.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 262 (J-Th/gia linh hoạt)
17:30
SGN
12h30p
1 điểm dừng
06:00
FRA
55.788.000 ₫
+10 điểm