34 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 13/07/2020 (23/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Frankfurt
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
VN
VN218 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
12.777.000 ₫
+10 điểm
VN
VN274 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:30
SGN
12h30p
1 điểm dừng
06:00
FRA
12.777.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7208 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:05
SGN
12h55p
1 điểm dừng
06:00
FRA
12.777.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7220 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:40
SGN
11h20p
1 điểm dừng
06:00
FRA
12.777.000 ₫
+10 điểm
VN
VN262 (L-P/thông tiết kiệm)
17:30
SGN
12h30p
1 điểm dừng
06:00
FRA
15.685.000 ₫
+10 điểm
VN
VN266 (L-P/thông tiết kiệm)
18:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
15.685.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (L-P/thông tiết kiệm)
16:00
SGN
14h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
15.685.000 ₫
+10 điểm
VN
VN258 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
15.685.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4232 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:30
SGN
27h35p
2 điểm dừng
22:05
FRA
16.943.000 ₫
+10 điểm
VN
VN272 (L-P/thông tiết kiệm)
19:00
SGN
27h05p
2 điểm dừng
22:05
FRA
17.549.000 ₫
+10 điểm
VN
VN262 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
SGN
12h30p
1 điểm dừng
06:00
FRA
18.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN266 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
18.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (B-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
14h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
18.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN258 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
18.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN218 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
18.824.000 ₫
+10 điểm
VN
VN274 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
SGN
12h30p
1 điểm dừng
06:00
FRA
18.824.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7208 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:05
SGN
12h55p
1 điểm dừng
06:00
FRA
18.824.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7220 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:40
SGN
11h20p
1 điểm dừng
06:00
FRA
18.824.000 ₫
+10 điểm
VN
VN272 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
SGN
27h05p
2 điểm dừng
22:05
FRA
19.810.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4232 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:30
SGN
27h35p
2 điểm dừng
22:05
FRA
22.723.000 ₫
+10 điểm
VN
VN258 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
17:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
36.356.000 ₫
+10 điểm
VN
VN272 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
19:00
SGN
27h05p
2 điểm dừng
22:05
FRA
36.356.000 ₫
+10 điểm
VN
VN218 (D-Th/gia tiết kiệm)
18:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
49.672.000 ₫
+10 điểm
VN
VN274 (D-Th/gia tiết kiệm)
17:30
SGN
12h30p
1 điểm dừng
06:00
FRA
49.672.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7208 (D-Th/gia tiết kiệm)
17:05
SGN
12h55p
1 điểm dừng
06:00
FRA
49.672.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7220 (D-Th/gia tiết kiệm)
18:40
SGN
11h20p
1 điểm dừng
06:00
FRA
49.672.000 ₫
+10 điểm
VN
VN262 (J-Th/gia linh hoạt)
17:30
SGN
12h30p
1 điểm dừng
06:00
FRA
55.932.000 ₫
+10 điểm
VN
VN266 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
55.932.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (J-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
14h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
55.932.000 ₫
+10 điểm
VN
VN258 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
55.932.000 ₫
+10 điểm
VN
VN218 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
56.472.000 ₫
+10 điểm
VN
VN274 (J-Th/gia linh hoạt)
17:30
SGN
12h30p
1 điểm dừng
06:00
FRA
56.472.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7208 (J-Th/gia linh hoạt)
17:05
SGN
12h55p
1 điểm dừng
06:00
FRA
56.472.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7220 (J-Th/gia linh hoạt)
18:40
SGN
11h20p
1 điểm dừng
06:00
FRA
56.472.000 ₫
+10 điểm