37 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 06/07/2020 (16/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Frankfurt
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
VN
VN218 (T-P/thông tiết kiệm)
18:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
7.649.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7220 (T-P/thông tiết kiệm)
18:45
SGN
11h15p
1 điểm dừng
06:00
FRA
7.649.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7240 (T-P/thông tiết kiệm)
18:05
SGN
11h55p
1 điểm dừng
06:00
FRA
7.649.000 ₫
+10 điểm
VN
VN274 (T-P/thông tiết kiệm)
17:30
SGN
12h30p
1 điểm dừng
06:00
FRA
7.649.000 ₫
+10 điểm
VN
VN280 (T-P/thông tiết kiệm)
19:00
SGN
16h25p
2 điểm dừng
11:25
FRA
8.117.000 ₫
+10 điểm
VN
VN290 (T-P/thông tiết kiệm)
22:00
SGN
39h45p
2 điểm dừng
13:45
FRA
8.117.000 ₫
+10 điểm
VN
VN292 (T-P/thông tiết kiệm)
22:30
SGN
39h15p
2 điểm dừng
13:45
FRA
8.117.000 ₫
+10 điểm
VN
VN280 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
SGN
16h25p
2 điểm dừng
11:25
FRA
9.123.000 ₫
+10 điểm
VN
VN290 (R-P/thông tiêu chuẩn)
22:00
SGN
39h45p
2 điểm dừng
13:45
FRA
9.123.000 ₫
+10 điểm
VN
VN292 (R-P/thông tiêu chuẩn)
22:30
SGN
39h15p
2 điểm dừng
13:45
FRA
9.123.000 ₫
+10 điểm
VN
VN218 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
9.544.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7220 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:45
SGN
11h15p
1 điểm dừng
06:00
FRA
9.544.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7240 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:05
SGN
11h55p
1 điểm dừng
06:00
FRA
9.544.000 ₫
+10 điểm
VN
VN274 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
SGN
12h30p
1 điểm dừng
06:00
FRA
9.544.000 ₫
+10 điểm
VN
VN218 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
13.450.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7220 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:45
SGN
11h15p
1 điểm dừng
06:00
FRA
13.450.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7240 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:05
SGN
11h55p
1 điểm dừng
06:00
FRA
13.450.000 ₫
+10 điểm
VN
VN274 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
SGN
12h30p
1 điểm dừng
06:00
FRA
13.450.000 ₫
+10 điểm
VN
VN280 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
SGN
16h25p
2 điểm dừng
11:25
FRA
14.572.000 ₫
+10 điểm
VN
VN290 (B-P/thông tiêu chuẩn)
22:00
SGN
39h45p
2 điểm dừng
13:45
FRA
14.572.000 ₫
+10 điểm
VN
VN292 (B-P/thông tiêu chuẩn)
22:30
SGN
39h15p
2 điểm dừng
13:45
FRA
14.572.000 ₫
+10 điểm
VN
VN262 (L-P/thông tiết kiệm)
17:30
SGN
12h30p
1 điểm dừng
06:00
FRA
15.685.000 ₫
+10 điểm
VN
VN266 (L-P/thông tiết kiệm)
18:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
15.685.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4004 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
22:10
SGN
39h35p
2 điểm dừng
13:45
FRA
16.943.000 ₫
+10 điểm
VN
VN262 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
SGN
12h30p
1 điểm dừng
06:00
FRA
18.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN266 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
18.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4004 (M-P/thông tiêu chuẩn)
22:10
SGN
39h35p
2 điểm dừng
13:45
FRA
22.723.000 ₫
+10 điểm
VN
VN218 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
34.875.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7220 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:45
SGN
11h15p
1 điểm dừng
06:00
FRA
34.875.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7240 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:05
SGN
11h55p
1 điểm dừng
06:00
FRA
34.875.000 ₫
+10 điểm
VN
VN274 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
17:30
SGN
12h30p
1 điểm dừng
06:00
FRA
34.875.000 ₫
+10 điểm
VN
VN218 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
46.780.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7220 (J-Th/gia linh hoạt)
18:45
SGN
11h15p
1 điểm dừng
06:00
FRA
46.780.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7240 (J-Th/gia linh hoạt)
18:05
SGN
11h55p
1 điểm dừng
06:00
FRA
46.780.000 ₫
+10 điểm
VN
VN274 (J-Th/gia linh hoạt)
17:30
SGN
12h30p
1 điểm dừng
06:00
FRA
46.780.000 ₫
+10 điểm
VN
VN262 (J-Th/gia linh hoạt)
17:30
SGN
12h30p
1 điểm dừng
06:00
FRA
55.932.000 ₫
+10 điểm
VN
VN266 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
55.932.000 ₫
+10 điểm