24 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 06/08/2020 (17/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Frankfurt
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
VN
VN11 (Q-P/thông tiết kiệm)
22:05
SGN
24h00p
1 điểm dừng
22:05
FRA
15.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN266 (L-P/thông tiết kiệm)
18:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
15.685.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (L-P/thông tiết kiệm)
16:00
SGN
14h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
15.685.000 ₫
+10 điểm
VN
VN258 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
15.685.000 ₫
+10 điểm
VN
VN262 (L-P/thông tiết kiệm)
17:30
SGN
12h30p
1 điểm dừng
06:00
FRA
15.685.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4004 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
22:10
SGN
37h15p
2 điểm dừng
11:25
FRA
16.943.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4232 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:30
SGN
27h35p
2 điểm dừng
22:05
FRA
16.943.000 ₫
+10 điểm
VN
VN272 (L-P/thông tiết kiệm)
19:00
SGN
27h05p
2 điểm dừng
22:05
FRA
17.549.000 ₫
+10 điểm
VN
VN266 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
18.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (B-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
14h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
18.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN258 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
18.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN262 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
SGN
12h30p
1 điểm dừng
06:00
FRA
18.644.000 ₫
+10 điểm
VN
VN11 (S-P/thông tiêu chuẩn)
22:05
SGN
24h00p
1 điểm dừng
22:05
FRA
19.810.000 ₫
+10 điểm
VN
VN272 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
SGN
27h05p
2 điểm dừng
22:05
FRA
19.810.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4004 (M-P/thông tiêu chuẩn)
22:10
SGN
37h15p
2 điểm dừng
11:25
FRA
22.723.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4232 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:30
SGN
27h35p
2 điểm dừng
22:05
FRA
22.723.000 ₫
+10 điểm
VN
VN11 (Z-P/thông đặc biệt t/chuẩn)
22:05
SGN
24h00p
1 điểm dừng
22:05
FRA
25.636.000 ₫
+10 điểm
VN
VN11 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
22:05
SGN
24h00p
1 điểm dừng
22:05
FRA
36.356.000 ₫
+10 điểm
VN
VN258 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
17:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
36.356.000 ₫
+10 điểm
VN
VN272 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
19:00
SGN
27h05p
2 điểm dừng
22:05
FRA
36.356.000 ₫
+10 điểm
VN
VN266 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
12h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
55.932.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (J-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
14h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
55.932.000 ₫
+10 điểm
VN
VN258 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
06:00
FRA
55.932.000 ₫
+10 điểm
VN
VN262 (J-Th/gia linh hoạt)
17:30
SGN
12h30p
1 điểm dừng
06:00
FRA
55.932.000 ₫
+10 điểm