89 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 22/07/2020 (2/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
VN
VN1180 (G-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
08:10
HPH
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1182 (G-Siêu tiết kiệm)
07:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
09:10
HPH
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1184 (G-Siêu tiết kiệm)
13:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
15:10
HPH
89.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1186 (G-Siêu tiết kiệm)
15:10
SGN
2h10p
Bay thẳng
17:20
HPH
89.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1540 (Bamboo Eco)
08:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
10:00
HPH
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1544 (Bamboo Eco)
16:50
SGN
2h00p
Bay thẳng
18:50
HPH
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ270 (A_Promo)
05:40
SGN
2h00p
Bay thẳng
07:40
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ272 (A_Promo)
15:05
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:05
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ276 (A_Promo)
09:40
SGN
2h00p
Bay thẳng
11:40
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ278 (A_Promo)
19:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
21:00
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ280 (A_Promo)
07:45
SGN
2h00p
Bay thẳng
09:45
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ282 (A_Promo)
11:55
SGN
2h00p
Bay thẳng
13:55
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ288 (A_Promo)
17:45
SGN
2h00p
Bay thẳng
19:45
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ286 (A_Promo)
20:05
SGN
2h00p
Bay thẳng
22:05
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ284 (A_Promo)
14:15
SGN
2h00p
Bay thẳng
16:15
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ274 (A_Promo)
16:25
SGN
2h00p
Bay thẳng
18:25
HPH
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ270 (Z_Eco)
05:40
SGN
2h00p
Bay thẳng
07:40
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ272 (Z_Eco)
15:05
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:05
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ276 (Z_Eco)
09:40
SGN
2h00p
Bay thẳng
11:40
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ278 (Z_Eco)
19:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
21:00
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ280 (Z_Eco)
07:45
SGN
2h00p
Bay thẳng
09:45
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ282 (Z_Eco)
11:55
SGN
2h00p
Bay thẳng
13:55
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ288 (Z_Eco)
17:45
SGN
2h00p
Bay thẳng
19:45
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ286 (Z_Eco)
20:05
SGN
2h00p
Bay thẳng
22:05
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ284 (Z_Eco)
14:15
SGN
2h00p
Bay thẳng
16:15
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ274 (Z_Eco)
16:25
SGN
2h00p
Bay thẳng
18:25
HPH
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1180 (T-P/thông tiết kiệm)
06:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
08:10
HPH
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1182 (T-P/thông tiết kiệm)
07:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
09:10
HPH
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1184 (T-P/thông tiết kiệm)
13:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
15:10
HPH
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1186 (T-P/thông tiết kiệm)
15:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
17:10
HPH
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1194 (T-P/thông tiết kiệm)
19:30
SGN
2h10p
Bay thẳng
21:40
HPH
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4816 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
06:25
SGN
2h00p
Bay thẳng
08:25
HPH
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1180 (T-P/thông tiết kiệm)
06:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
08:10
HPH
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1182 (T-P/thông tiết kiệm)
07:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
09:10
HPH
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1184 (T-P/thông tiết kiệm)
13:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
15:10
HPH
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1186 (T-P/thông tiết kiệm)
15:10
SGN
2h10p
Bay thẳng
17:20
HPH
599.000 ₫
+10 điểm
BL
BL584 (Starter)
06:25
SGN
2h00p
Bay thẳng
08:25
HPH
690.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1540 (Bamboo Plus)
08:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
10:00
HPH
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1544 (Bamboo Plus)
16:50
SGN
2h00p
Bay thẳng
18:50
HPH
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1180 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
08:10
HPH
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1182 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
09:10
HPH
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1184 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
15:10
HPH
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1186 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
17:10
HPH
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1194 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:30
SGN
2h10p
Bay thẳng
21:40
HPH
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4816 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:25
SGN
2h00p
Bay thẳng
08:25
HPH
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1180 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
08:10
HPH
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1182 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
09:10
HPH
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1184 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
15:10
HPH
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1186 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:10
SGN
2h10p
Bay thẳng
17:20
HPH
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1180 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
08:10
HPH
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1182 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
09:10
HPH
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1184 (S-P/thông linh hoạt)
13:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
15:10
HPH
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1186 (S-P/thông linh hoạt)
15:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
17:10
HPH
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1194 (S-P/thông linh hoạt)
19:30
SGN
2h10p
Bay thẳng
21:40
HPH
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1180 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
08:10
HPH
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1182 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
09:10
HPH
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1184 (S-P/thông linh hoạt)
13:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
15:10
HPH
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1186 (S-P/thông linh hoạt)
15:10
SGN
2h10p
Bay thẳng
17:20
HPH
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4816 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:25
SGN
2h00p
Bay thẳng
08:25
HPH
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ270 (Y_SBoss)
05:40
SGN
2h00p
Bay thẳng
07:40
HPH
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ272 (Y_SBoss)
15:05
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:05
HPH
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ276 (Y_SBoss)
09:40
SGN
2h00p
Bay thẳng
11:40
HPH
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ278 (Y_SBoss)
19:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
21:00
HPH
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ280 (Y_SBoss)
07:45
SGN
2h00p
Bay thẳng
09:45
HPH
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ282 (Y_SBoss)
11:55
SGN
2h00p
Bay thẳng
13:55
HPH
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ288 (Y_SBoss)
17:45
SGN
2h00p
Bay thẳng
19:45
HPH
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ286 (Y_SBoss)
20:05
SGN
2h00p
Bay thẳng
22:05
HPH
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ284 (Y_SBoss)
14:15
SGN
2h00p
Bay thẳng
16:15
HPH
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ274 (Y_SBoss)
16:25
SGN
2h00p
Bay thẳng
18:25
HPH
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1180 (I-Phổ thông)
06:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
08:10
HPH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1182 (I-Phổ thông)
07:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
09:10
HPH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1184 (I-Phổ thông)
13:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
15:10
HPH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1186 (I-Phổ thông)
15:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
17:10
HPH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1194 (I-Phổ thông)
19:30
SGN
2h10p
Bay thẳng
21:40
HPH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1180 (I-Phổ thông)
06:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
08:10
HPH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1182 (I-Phổ thông)
07:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
09:10
HPH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1184 (I-Phổ thông)
13:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
15:10
HPH
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1186 (I-Phổ thông)
15:10
SGN
2h10p
Bay thẳng
17:20
HPH
3.309.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1540 (Bamboo Business)
08:00
SGN
2h00p
Bay thẳng
10:00
HPH
3.800.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1544 (Bamboo Business)
16:50
SGN
2h00p
Bay thẳng
18:50
HPH
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1180 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
08:10
HPH
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1182 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
09:10
HPH
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1184 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
15:10
HPH
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1186 (C-Th/gia linh hoạt)
15:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
17:10
HPH
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1194 (C-Th/gia linh hoạt)
19:30
SGN
2h10p
Bay thẳng
21:40
HPH
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1180 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
08:10
HPH
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1182 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
09:10
HPH
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1184 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
15:10
HPH
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1186 (C-Th/gia linh hoạt)
15:10
SGN
2h10p
Bay thẳng
17:20
HPH
3.809.000 ₫
+10 điểm