18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 06/12/2021 (3/11 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
thứ sáu, 03/12
thứ bảy, 04/12
chủ nhật, 05/12
thứ hai, 06/12
thứ ba, 07/12
thứ tư, 08/12
thứ năm, 09/12
VJ
VJ270 (E1_ECO)
05:35
SGN
2h00p
Bay thẳng
07:35
HPH
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ272 (E1_ECO)
15:25
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:25
HPH
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ276 (E1_ECO)
09:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
11:30
HPH
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ282 (E1_ECO)
12:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:30
HPH
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ284 (E1_ECO)
19:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
21:30
HPH
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ288 (E1_ECO)
18:15
SGN
2h00p
Bay thẳng
20:15
HPH
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ270 (A1_DLX)
05:35
SGN
2h00p
Bay thẳng
07:35
HPH
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ272 (A1_DLX)
15:25
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:25
HPH
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ276 (A1_DLX)
09:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
11:30
HPH
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ282 (A1_DLX)
12:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:30
HPH
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ284 (A1_DLX)
19:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
21:30
HPH
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ288 (A1_DLX)
18:15
SGN
2h00p
Bay thẳng
20:15
HPH
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ270 (V_SBoss)
05:35
SGN
2h00p
Bay thẳng
07:35
HPH
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ272 (V_SBoss)
15:25
SGN
2h00p
Bay thẳng
17:25
HPH
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ276 (V_SBoss)
09:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
11:30
HPH
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ282 (V_SBoss)
12:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
14:30
HPH
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ284 (V_SBoss)
19:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
21:30
HPH
3.210.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ288 (V_SBoss)
18:15
SGN
2h00p
Bay thẳng
20:15
HPH
3.210.000 ₫
+10 điểm