36 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 28/01/2022 (26/12 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
thứ ba, 25/01
thứ tư, 26/01
thứ năm, 27/01
thứ sáu, 28/01
thứ bảy, 29/01
chủ nhật, 30/01
thứ hai, 31/01
VN
VN1176 (L-P/thông tiết kiệm)
14:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
16:30
HPH
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1178 (L-P/thông tiết kiệm)
19:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
21:50
HPH
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1180 (L-P/thông tiết kiệm)
07:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:05
HPH
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1182 (L-P/thông tiết kiệm)
08:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
10:30
HPH
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1184 (L-P/thông tiết kiệm)
10:35
SGN
2h05p
Bay thẳng
12:40
HPH
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1186 (L-P/thông tiết kiệm)
14:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
16:05
HPH
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1190 (L-P/thông tiết kiệm)
13:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
15:10
HPH
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1194 (L-P/thông tiết kiệm)
19:05
SGN
2h05p
Bay thẳng
21:10
HPH
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1176 (K-P/thông tiết kiệm)
14:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
16:30
HPH
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1178 (K-P/thông tiết kiệm)
19:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
21:50
HPH
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1180 (K-P/thông tiết kiệm)
07:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:05
HPH
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1182 (K-P/thông tiết kiệm)
08:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
10:30
HPH
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1184 (K-P/thông tiết kiệm)
10:35
SGN
2h05p
Bay thẳng
12:40
HPH
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1186 (K-P/thông tiết kiệm)
14:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
16:05
HPH
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1190 (K-P/thông tiết kiệm)
13:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
15:10
HPH
2.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1194 (K-P/thông tiết kiệm)
19:05
SGN
2h05p
Bay thẳng
21:10
HPH
2.099.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ270 (S1_ECO)
05:35
SGN
2h00p
Bay thẳng
07:35
HPH
2.585.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ284 (S1_ECO)
19:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
21:30
HPH
2.585.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1176 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
16:30
HPH
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1178 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
21:50
HPH
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1180 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:05
HPH
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1182 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
10:30
HPH
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1184 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:35
SGN
2h05p
Bay thẳng
12:40
HPH
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1186 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
16:05
HPH
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1190 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
15:10
HPH
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1194 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:05
SGN
2h05p
Bay thẳng
21:10
HPH
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ270 (S1_DLX)
05:35
SGN
2h00p
Bay thẳng
07:35
HPH
2.899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ284 (S1_DLX)
19:30
SGN
2h00p
Bay thẳng
21:30
HPH
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1176 (C-Th/gia linh hoạt)
14:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
16:30
HPH
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1178 (C-Th/gia linh hoạt)
19:45
SGN
2h05p
Bay thẳng
21:50
HPH
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1180 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
09:05
HPH
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1182 (C-Th/gia linh hoạt)
08:25
SGN
2h05p
Bay thẳng
10:30
HPH
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1184 (C-Th/gia linh hoạt)
10:35
SGN
2h05p
Bay thẳng
12:40
HPH
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1186 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
SGN
2h05p
Bay thẳng
16:05
HPH
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1190 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
2h10p
Bay thẳng
15:10
HPH
3.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1194 (C-Th/gia linh hoạt)
19:05
SGN
2h05p
Bay thẳng
21:10
HPH
3.799.000 ₫
+10 điểm