32 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 20/01/2021 (8/12 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Huế
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
thứ sáu, 22/01
thứ bảy, 23/01
VN
VN1370 (A-Siêu tiết kiệm)
06:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
08:05
HUI
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (A-Siêu tiết kiệm)
18:55
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:25
HUI
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1376 (P-Siêu tiết kiệm)
15:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:00
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1376 (E-Siêu tiết kiệm)
15:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:00
HUI
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (E-Siêu tiết kiệm)
06:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
08:05
HUI
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (E-Siêu tiết kiệm)
18:55
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:25
HUI
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:10
HUI
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
09:50
HUI
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (K-P/thông tiết kiệm)
06:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
08:05
HUI
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (K-P/thông tiết kiệm)
18:55
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:25
HUI
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (K-P/thông tiết kiệm)
08:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
09:50
HUI
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (K-P/thông tiết kiệm)
11:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:10
HUI
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1376 (K-P/thông tiết kiệm)
15:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:00
HUI
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7374 (S-P/thông linh hoạt)
17:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
19:10
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
09:50
HUI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:10
HUI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1376 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:00
HUI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7374 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
19:10
HUI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
08:05
HUI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:25
HUI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (I-Phổ thông)
08:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
09:50
HUI
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1376 (I-Phổ thông)
15:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:00
HUI
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7374 (I-Phổ thông)
17:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
19:10
HUI
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (I-Phổ thông)
06:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
08:05
HUI
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (I-Phổ thông)
18:55
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:25
HUI
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:10
HUI
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (C-Th/gia linh hoạt)
08:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
09:50
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (C-Th/gia linh hoạt)
11:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:10
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1376 (C-Th/gia linh hoạt)
15:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:00
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7374 (C-Th/gia linh hoạt)
17:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
19:10
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (C-Th/gia linh hoạt)
06:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
08:05
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (C-Th/gia linh hoạt)
18:55
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:25
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm