25 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 04/06/2020 (13/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Huế
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
VJ
VJ302 (E_Promo)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (E_Promo)
12:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:55
HUI
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (E_Promo)
08:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:55
HUI
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (E_Promo)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (E_Promo)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
HUI
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (E_Promo)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
HUI
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (E_Promo)
10:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:05
HUI
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ316 (E_Promo)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
HUI
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (Z_Eco)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (Z_Eco)
12:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:55
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (Z_Eco)
08:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:55
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (Z_Eco)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (Z_Eco)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (Z_Eco)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (Z_Eco)
10:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:05
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ316 (Z_Eco)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
BL
BL502 (Starter)
09:35
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:00
HUI
470.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (Y_SBoss)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (Y_SBoss)
12:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:55
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (Y_SBoss)
08:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:55
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (Y_SBoss)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (Y_SBoss)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (Y_SBoss)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (Z_Eco)
10:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:05
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ316 (Z_Eco)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm