31 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 15/06/2020 (24/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Huế
thứ sáu, 12/06
thứ bảy, 13/06
chủ nhật, 14/06
thứ hai, 15/06
thứ ba, 16/06
thứ tư, 17/06
thứ năm, 18/06
VJ
VJ302 (E_Promo)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (E_Promo)
12:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:55
HUI
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (E_Promo)
08:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:55
HUI
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (E_Promo)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (E_Promo)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
HUI
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (E_Promo)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
HUI
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ316 (E_Promo)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
HUI
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (E_Promo)
10:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:05
HUI
1.600 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (P)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7370 (P)
08:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
09:30
HUI
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (P)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (P)
14:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:30
HUI
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (P)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (Z_Eco)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (Z_Eco)
12:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:55
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (Z_Eco)
08:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:55
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (Z_Eco)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (Z_Eco)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (Z_Eco)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ316 (Z_Eco)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (Z_Eco)
10:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:05
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
BL
BL500 (Starter)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
HUI
420.000 ₫
+10 điểm
BL
BL 500 (Starter-Base)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
HUI
420.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (Y_SBoss)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (Y_SBoss)
12:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:55
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (Y_SBoss)
08:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:55
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (Y_SBoss)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (Y_SBoss)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (Y_SBoss)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ316 (Y_SBoss)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (Y_SBoss)
10:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:05
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm