76 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 22/06/2020 (2/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Huế
thứ sáu, 19/06
thứ bảy, 20/06
chủ nhật, 21/06
thứ hai, 22/06
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
VN
VN1370 (P-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (P-Siêu tiết kiệm)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (P-Siêu tiết kiệm)
14:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:30
HUI
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (A_Promo)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (A_Promo)
12:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:55
HUI
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (A_Promo)
08:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:55
HUI
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (A_Promo)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (A_Promo)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
HUI
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (A_Promo)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
HUI
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (A_Promo)
10:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:05
HUI
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ316 (A_Promo)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
HUI
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (Z_Eco)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (Z_Eco)
12:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:55
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (Z_Eco)
08:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:55
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (Z_Eco)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (Z_Eco)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (Z_Eco)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (Z_Eco)
10:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:05
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ316 (Z_Eco)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (A-Siêu tiết kiệm)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1370 (E-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1374 (E-Siêu tiết kiệm)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1378 (E-Siêu tiết kiệm)
19:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:30
HUI
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (E-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (E-Siêu tiết kiệm)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (E-Siêu tiết kiệm)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (E-Siêu tiết kiệm)
14:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:30
HUI
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4178 (E-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
HUI
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1372 (T-P/thông tiết kiệm)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
399.000 ₫
+10 điểm
BL
BL500 (Starter)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
HUI
420.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4178 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
HUI
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1370 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1372 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1374 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1378 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:30
HUI
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:30
HUI
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4190 (E-Siêu tiết kiệm)
06:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:50
HUI
699.000 ₫
+10 điểm
BL
BL502 (Starter Base)
06:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:50
HUI
810.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4190 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:50
HUI
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1370 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1372 (S-P/thông linh hoạt)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1374 (S-P/thông linh hoạt)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1378 (S-P/thông linh hoạt)
19:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:30
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (S-P/thông linh hoạt)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (S-P/thông linh hoạt)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (S-P/thông linh hoạt)
14:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:30
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4178 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
HUI
1.819.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4190 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:50
HUI
1.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (Y_SBoss)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (Y_SBoss)
12:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:55
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (Y_SBoss)
08:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:55
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (Y_SBoss)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (Y_SBoss)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (Y_SBoss)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (Y_SBoss)
10:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:05
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ316 (Y_SBoss)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1370 (I-Phổ thông)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1372 (I-Phổ thông)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1374 (I-Phổ thông)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1378 (I-Phổ thông)
19:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:30
HUI
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (I-Phổ thông)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (I-Phổ thông)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (I-Phổ thông)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:30
HUI
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1370 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1372 (C-Th/gia linh hoạt)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1374 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1378 (C-Th/gia linh hoạt)
19:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:30
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (C-Th/gia linh hoạt)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:30
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm