22 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 04/07/2020 (14/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Huế
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
VN
VN1378 (G_promo)
14:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:50
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (G_promo)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (G_promo)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (T)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (J_Eco)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
HUI
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (J_Eco)
08:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:55
HUI
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (J_Eco)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ316 (J_Eco)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
HUI
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (J_Eco)
10:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:05
HUI
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (R)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (I_Eco)
12:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:55
HUI
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (I_Eco)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
HUI
549.000 ₫
+10 điểm
BL
BL502 (Starter)
09:35
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:00
HUI
550.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (B_Eco)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (Y_SBoss)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (Y_SBoss)
12:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:55
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (Y_SBoss)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (Y_SBoss)
08:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:55
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (Y_SBoss)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (Y_SBoss)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ316 (Y_SBoss)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (Y_SBoss)
10:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:05
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm