26 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 08/07/2020 (18/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Huế
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
VN
VN1370 (G_promo)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (G_promo)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (G_promo)
14:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:50
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (G_promo)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (G_promo)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (U_Eco)
12:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:55
HUI
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (U_Eco)
08:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:55
HUI
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (U_Eco)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (U_Eco)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
HUI
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (U_Eco)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
HUI
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ316 (U_Eco)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
HUI
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (U_Eco)
10:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:05
HUI
369.000 ₫
+10 điểm
BL
BL500 (Starter)
06:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:30
HUI
470.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (J_Eco)
17:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:55
HUI
480.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (I_Eco)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (I_Eco)
07:55
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:20
HUI
580.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (Y_SBoss)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (Y_SBoss)
12:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:55
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (Y_SBoss)
08:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:55
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (Y_SBoss)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (Y_SBoss)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (Y_SBoss)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ316 (Y_SBoss)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (Y_SBoss)
10:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:05
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (Y_SBoss)
17:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:55
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (Y_SBoss)
07:55
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:20
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm