36 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 10/07/2020 (20/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Huế
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
VN
VN 1374 (G-Phổ thông)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (J_Eco)
12:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:55
HUI
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (J_Eco)
08:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:55
HUI
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (J_Eco)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (J_Eco)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
HUI
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (J_Eco)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
HUI
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (J_Eco)
10:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:05
HUI
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1370 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1374 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1378 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:30
HUI
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4178 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:30
HUI
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ316 (I_Eco)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
HUI
549.000 ₫
+10 điểm
BL
BL500 (Starter)
06:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:30
HUI
550.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1372 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (B_Eco)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1370 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1372 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1374 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1378 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:30
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4178 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:30
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (Y_SBoss)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (Y_SBoss)
12:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:55
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (Y_SBoss)
08:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:55
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (Y_SBoss)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (Y_SBoss)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ316 (Y_SBoss)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (Y_SBoss)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (Y_SBoss)
10:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:05
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1370 (D-Th/gia tiết kiệm)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1372 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1374 (D-Th/gia tiết kiệm)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1378 (D-Th/gia tiết kiệm)
19:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:30
HUI
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1370 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1372 (C-Th/gia linh hoạt)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1374 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1378 (C-Th/gia linh hoạt)
19:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:30
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm