48 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 25/07/2020 (5/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Huế
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
VN
VN4190 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
09:35
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:00
HUI
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (J_Eco)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (J_Eco)
12:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:55
HUI
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (J_Eco)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
HUI
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (J_Eco)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (J_Eco)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
HUI
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (J_Eco)
19:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
20:50
HUI
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ318 (J_Eco)
16:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:30
HUI
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ300 (J_Eco)
20:15
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:40
HUI
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ316 (J_Eco)
11:50
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:15
HUI
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4190 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:35
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:00
HUI
509.000 ₫
+10 điểm
BL
BL502 (Starter)
09:35
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:00
HUI
550.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (B_Eco)
08:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:55
HUI
639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (Q-P/thông tiết kiệm)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
HUI
729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (L-P/thông tiết kiệm)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (L-P/thông tiết kiệm)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7374 (L-P/thông tiết kiệm)
08:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:00
HUI
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (K-P/thông tiết kiệm)
14:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:30
HUI
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (H-P/thông tiết kiệm)
12:25
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:55
HUI
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (S-P/thông linh hoạt)
12:25
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:55
HUI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (S-P/thông linh hoạt)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (S-P/thông linh hoạt)
14:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:30
HUI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (S-P/thông linh hoạt)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
HUI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7374 (S-P/thông linh hoạt)
08:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:00
HUI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4190 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:00
HUI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (J_Eco)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (J_Eco)
12:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:55
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (J_Eco)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (B_Eco)
08:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:55
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (J_Eco)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (J_Eco)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (Y_SBoss)
19:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
20:50
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ318 (Y_SBoss)
16:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:30
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ300 (J_Eco)
20:15
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:40
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ316 (Y_SBoss)
11:50
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:15
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (I-Phổ thông)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (I-Phổ thông)
14:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:30
HUI
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (I-Phổ thông)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
HUI
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:25
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:55
HUI
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7374 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:00
HUI
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (C-Th/gia linh hoạt)
12:25
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:55
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:30
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (C-Th/gia linh hoạt)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7374 (C-Th/gia linh hoạt)
08:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:00
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm