55 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 07/08/2020 (18/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Huế
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
VJ
VJ308 (J_Eco)
08:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:55
HUI
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ316 (J_Eco)
11:50
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:15
HUI
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (J_Eco)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
HUI
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (J_Eco)
19:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
20:50
HUI
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ318 (J_Eco)
16:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:30
HUI
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ300 (J_Eco)
20:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:55
HUI
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1374 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1378 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:30
HUI
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4178 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:30
HUI
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:30
HUI
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (I_Eco)
12:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:55
HUI
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (I_Eco)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (I_Eco)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
HUI
549.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1370 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1372 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (B_Eco)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
639.000 ₫
+10 điểm
BL
BL500 (Starter)
06:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:30
HUI
720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1370 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1372 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1374 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1378 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:30
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (S-P/thông linh hoạt)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (S-P/thông linh hoạt)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (S-P/thông linh hoạt)
19:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:30
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4178 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:30
HUI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (Y_SBoss)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (Y_SBoss)
12:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:55
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (Y_SBoss)
08:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:55
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (Y_SBoss)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (Y_SBoss)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ316 (Y_SBoss)
11:50
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:15
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (Y_SBoss)
17:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:25
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (Y_SBoss)
19:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
20:50
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ318 (Y_SBoss)
16:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:30
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ300 (Y_SBoss)
20:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:55
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1370 (D-Th/gia tiết kiệm)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1372 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1374 (D-Th/gia tiết kiệm)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1378 (D-Th/gia tiết kiệm)
19:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:30
HUI
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
19:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:30
HUI
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1370 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1372 (C-Th/gia linh hoạt)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1374 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1378 (C-Th/gia linh hoạt)
19:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:30
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (C-Th/gia linh hoạt)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (C-Th/gia linh hoạt)
19:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:30
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm