55 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 11/08/2020 (22/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Huế
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
VJ
VJ302 (A_Promo)
06:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:55
HUI
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (A_Promo)
18:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:30
HUI
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ300 (A_Promo)
20:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
22:05
HUI
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (Z_Eco)
06:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:55
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (Z_Eco)
18:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:30
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (Z_Eco)
15:15
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:40
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (Z_Eco)
13:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:35
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (Z_Eco)
12:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:10
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (Z_Eco)
08:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:50
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ300 (Z_Eco)
20:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
22:05
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (E-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (E-Siêu tiết kiệm)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
HUI
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (U_Eco)
19:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
20:50
HUI
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ318 (U_Eco)
16:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:30
HUI
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ316 (U_Eco)
11:50
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:15
HUI
369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4190 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
09:35
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:00
HUI
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (T-P/thông tiết kiệm)
12:05
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:35
HUI
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (T-P/thông tiết kiệm)
15:55
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:25
HUI
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (T-P/thông tiết kiệm)
14:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:30
HUI
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4190 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:35
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:00
HUI
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:05
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:35
HUI
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:55
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:25
HUI
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
HUI
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:30
HUI
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7374 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:00
HUI
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4190 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:00
HUI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:05
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:35
HUI
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:55
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:25
HUI
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
HUI
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:30
HUI
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7374 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:00
HUI
1.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (Y_SBoss)
06:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:55
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (Y_SBoss)
18:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:30
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (Y_SBoss)
15:15
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:40
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (Y_SBoss)
13:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:35
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (Y_SBoss)
12:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:10
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (Y_SBoss)
08:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:50
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ300 (Y_SBoss)
20:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
22:05
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (Y_SBoss)
19:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
20:50
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ318 (Y_SBoss)
16:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:30
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ316 (Y_SBoss)
11:50
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:15
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (I-Phổ thông)
12:05
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:35
HUI
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (I-Phổ thông)
15:55
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:25
HUI
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (I-Phổ thông)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (I-Phổ thông)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
HUI
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (I-Phổ thông)
14:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:30
HUI
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7374 (I-Phổ thông)
08:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:00
HUI
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (C-Th/gia linh hoạt)
12:05
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:35
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (C-Th/gia linh hoạt)
15:55
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:25
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (C-Th/gia linh hoạt)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:30
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7374 (C-Th/gia linh hoạt)
08:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:00
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm