49 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 19/08/2020 (1/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Huế
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
VJ
VJ316 (E_Promo)
21:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
22:55
HUI
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (Z_Eco)
12:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:10
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (Z_Eco)
08:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:55
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (Z_Eco)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (Z_Eco)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (Z_Eco)
18:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:30
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ300 (Z_Eco)
20:15
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:40
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ316 (Z_Eco)
21:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
22:55
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (W_Eco)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (W_Eco)
21:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
22:35
HUI
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4178 (E-Siêu tiết kiệm)
06:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:30
HUI
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (E-Siêu tiết kiệm)
12:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:50
HUI
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (E-Siêu tiết kiệm)
16:05
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:35
HUI
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (E-Siêu tiết kiệm)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
HUI
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (G-Siêu tiết kiệm)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
HUI
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (E-Siêu tiết kiệm)
14:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:30
HUI
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4178 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:30
HUI
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:50
HUI
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:05
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:35
HUI
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
HUI
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:30
HUI
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7374 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:00
HUI
729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (S-P/thông linh hoạt)
12:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:50
HUI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (S-P/thông linh hoạt)
16:05
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:35
HUI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (S-P/thông linh hoạt)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
HUI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (S-P/thông linh hoạt)
14:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:30
HUI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7374 (S-P/thông linh hoạt)
08:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:00
HUI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4178 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:30
HUI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (Y_SBoss)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (Y_SBoss)
12:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:10
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (Y_SBoss)
08:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:55
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (Y_SBoss)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (Y_SBoss)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (Y_SBoss)
18:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:30
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (Y_SBoss)
21:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
22:35
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ300 (Y_SBoss)
20:15
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:40
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ316 (Y_SBoss)
21:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
22:55
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (I-Phổ thông)
12:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:50
HUI
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (I-Phổ thông)
16:05
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:35
HUI
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (I-Phổ thông)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (I-Phổ thông)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
HUI
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:30
HUI
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7374 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:00
HUI
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (C-Th/gia linh hoạt)
12:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:50
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (C-Th/gia linh hoạt)
16:05
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:35
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (C-Th/gia linh hoạt)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:30
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7374 (C-Th/gia linh hoạt)
08:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:00
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm