28 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 26/08/2020 (8/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Huế
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
VJ
VJ316 (A_Promo)
21:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
22:55
HUI
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (A_Promo)
12:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:55
HUI
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (A_Promo)
08:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:55
HUI
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (A_Promo)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (A_Promo)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
HUI
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (A_Promo)
18:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:30
HUI
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (A_Promo)
21:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
22:35
HUI
129.000 ₫
+10 điểm
BL
BL500 (Starter)
06:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:30
HUI
139.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (Z_Eco)
12:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:55
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (Z_Eco)
08:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:55
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (Z_Eco)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (Z_Eco)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (Z_Eco)
18:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:30
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (Z_Eco)
21:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
22:35
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ316 (Z_Eco)
21:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
22:55
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (W_Eco)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (N)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (N)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (N)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (N)
19:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:30
HUI
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (Y_SBoss)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (Y_SBoss)
12:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:55
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (Y_SBoss)
08:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:55
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (Y_SBoss)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (Y_SBoss)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (Y_SBoss)
18:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:30
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (Y_SBoss)
21:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
22:35
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ316 (Y_SBoss)
21:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
22:55
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm