41 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 28/08/2020 (10/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Huế
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
VJ
VJ310 (Z_Eco)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (Z_Eco)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ316 (Z_Eco)
21:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
22:55
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (W_Eco)
12:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:10
HUI
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (W_Eco)
18:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:30
HUI
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ300 (W_Eco)
20:15
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:40
HUI
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (U_Eco)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (U_Eco)
08:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:55
HUI
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (U_Eco)
21:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
22:35
HUI
369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4178 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
06:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:30
HUI
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:30
HUI
619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
06:05
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:35
HUI
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:05
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:35
HUI
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (Q-P/thông tiết kiệm)
14:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:30
HUI
729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7374 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:00
HUI
729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (L-P/thông tiết kiệm)
12:25
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:55
HUI
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (S-P/thông linh hoạt)
19:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:30
HUI
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (S-P/thông linh hoạt)
06:05
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:35
HUI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (S-P/thông linh hoạt)
12:25
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:55
HUI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (S-P/thông linh hoạt)
16:05
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:35
HUI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (S-P/thông linh hoạt)
14:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:30
HUI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7374 (S-P/thông linh hoạt)
08:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:00
HUI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4178 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:30
HUI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (Y_SBoss)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (Y_SBoss)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (Y_SBoss)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (Y_SBoss)
12:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:10
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (Y_SBoss)
08:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:55
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (Y_SBoss)
18:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:30
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (Y_SBoss)
21:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
22:35
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ300 (Y_SBoss)
20:15
SGN
1h25p
Bay thẳng
21:40
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ316 (Y_SBoss)
21:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
22:55
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
06:05
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:35
HUI
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:25
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:55
HUI
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:05
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:35
HUI
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (C-Th/gia linh hoạt)
19:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:30
HUI
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (C-Th/gia linh hoạt)
06:05
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:35
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (C-Th/gia linh hoạt)
12:25
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:55
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (C-Th/gia linh hoạt)
16:05
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:35
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:30
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7374 (C-Th/gia linh hoạt)
08:30
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:00
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm