35 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 31/08/2020 (13/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Huế
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
VJ
VJ302 (U_Eco)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (U_Eco)
12:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:55
HUI
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (U_Eco)
08:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:55
HUI
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (U_Eco)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (U_Eco)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
HUI
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (U_Eco)
18:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:30
HUI
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (U_Eco)
21:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
22:35
HUI
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ316 (U_Eco)
21:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
22:55
HUI
399.000 ₫
+10 điểm
BL
BL500 (Starter-Base)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
HUI
420.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1370 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1372 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1374 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1378 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:30
HUI
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4178 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
HUI
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4190 (E-Siêu tiết kiệm)
06:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:50
HUI
699.000 ₫
+10 điểm
BL
BL502 (Starter Base)
06:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:50
HUI
810.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4190 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:50
HUI
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1370 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1372 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1374 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1378 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:30
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4178 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:25
HUI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4190 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:50
HUI
1.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (Y_SBoss)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (Y_SBoss)
12:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:55
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (Y_SBoss)
08:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:55
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (Y_SBoss)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (Y_SBoss)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (Y_SBoss)
18:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:30
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (Y_SBoss)
21:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
22:35
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ316 (Y_SBoss)
21:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
22:55
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1370 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1372 (C-Th/gia linh hoạt)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1374 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1378 (C-Th/gia linh hoạt)
19:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:30
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm