42 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 13/10/2021 (8/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Huế
chủ nhật, 10/10
thứ hai, 11/10
thứ ba, 12/10
thứ tư, 13/10
thứ năm, 14/10
thứ sáu, 15/10
thứ bảy, 16/10
VJ
VJ302 (E1_Eco)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (E1_Eco)
12:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:55
HUI
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (E1_Eco)
18:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:30
HUI
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (E1_Eco)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (E1_Eco)
21:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
22:35
HUI
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (E1_Eco)
13:50
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:15
HUI
85.460 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (A-Siêu tiết kiệm)
07:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
08:50
HUI
98.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (A-Siêu tiết kiệm)
09:50
SGN
1h30p
Bay thẳng
11:20
HUI
98.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1376 (A-Siêu tiết kiệm)
11:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:15
HUI
98.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (A-Siêu tiết kiệm)
15:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:10
HUI
98.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (E-Siêu tiết kiệm)
07:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
08:50
HUI
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (E-Siêu tiết kiệm)
09:50
SGN
1h30p
Bay thẳng
11:20
HUI
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1376 (E-Siêu tiết kiệm)
11:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:15
HUI
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (E-Siêu tiết kiệm)
15:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:10
HUI
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (A_Deluxe)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (A_Deluxe)
12:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:55
HUI
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (A_Deluxe)
18:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:30
HUI
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (A_Deluxe)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (A_Deluxe)
21:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
22:35
HUI
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (A_Deluxe)
13:50
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:15
HUI
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (K-P/thông tiết kiệm)
07:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
08:50
HUI
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (K-P/thông tiết kiệm)
09:50
SGN
1h30p
Bay thẳng
11:20
HUI
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1376 (K-P/thông tiết kiệm)
11:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:15
HUI
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (K-P/thông tiết kiệm)
15:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:10
HUI
1.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
08:50
HUI
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:50
SGN
1h30p
Bay thẳng
11:20
HUI
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1376 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:15
HUI
1.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:10
HUI
1.839.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (V_SBoss)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (V_SBoss)
12:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:55
HUI
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (V_SBoss)
18:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:30
HUI
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (V_SBoss)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (V_SBoss)
21:10
SGN
1h25p
Bay thẳng
22:35
HUI
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (V_SBoss)
13:50
SGN
1h25p
Bay thẳng
15:15
HUI
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (I-Phổ thông)
07:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
08:50
HUI
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:50
SGN
1h30p
Bay thẳng
11:20
HUI
2.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1376 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:15
HUI
2.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:10
HUI
2.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (C-Th/gia linh hoạt)
07:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
08:50
HUI
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (C-Th/gia linh hoạt)
09:50
SGN
1h30p
Bay thẳng
11:20
HUI
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1376 (C-Th/gia linh hoạt)
11:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:15
HUI
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (C-Th/gia linh hoạt)
15:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:10
HUI
2.919.000 ₫
+10 điểm