38 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 14/10/2021 (9/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Huế
thứ hai, 11/10
thứ ba, 12/10
thứ tư, 13/10
thứ năm, 14/10
thứ sáu, 15/10
thứ bảy, 16/10
chủ nhật, 17/10
QH
QH1102 (ECONOMYSAVERMAX)
08:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:05
HUI
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (A-Siêu tiết kiệm)
06:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
08:15
HUI
90.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (A-Siêu tiết kiệm)
09:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:50
HUI
90.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1376 (A-Siêu tiết kiệm)
11:25
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:55
HUI
90.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (A-Siêu tiết kiệm)
15:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:15
HUI
90.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7370 (A-Siêu tiết kiệm)
08:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:10
HUI
90.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (A-Siêu tiết kiệm)
19:55
SGN
1h30p
Bay thẳng
21:25
HUI
90.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (E-Siêu tiết kiệm)
06:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
08:15
HUI
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (E-Siêu tiết kiệm)
09:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:50
HUI
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1376 (E-Siêu tiết kiệm)
11:25
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:55
HUI
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (E-Siêu tiết kiệm)
15:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:15
HUI
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7370 (E-Siêu tiết kiệm)
08:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:10
HUI
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (E-Siêu tiết kiệm)
19:55
SGN
1h30p
Bay thẳng
21:25
HUI
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (K-P/thông tiết kiệm)
06:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
08:15
HUI
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (K-P/thông tiết kiệm)
09:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:50
HUI
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1376 (K-P/thông tiết kiệm)
11:25
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:55
HUI
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (K-P/thông tiết kiệm)
15:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:15
HUI
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7370 (K-P/thông tiết kiệm)
08:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:10
HUI
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (K-P/thông tiết kiệm)
19:55
SGN
1h30p
Bay thẳng
21:25
HUI
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
08:15
HUI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:50
HUI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1376 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:25
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:55
HUI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:15
HUI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7370 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:10
HUI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:55
SGN
1h30p
Bay thẳng
21:25
HUI
1.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1102 (BUSINESSSMART)
08:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
10:05
HUI
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (I-Phổ thông)
09:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:50
HUI
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1376 (I-Phổ thông)
11:25
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:55
HUI
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
06:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
08:15
HUI
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:15
HUI
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7370 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:10
HUI
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
19:55
SGN
1h30p
Bay thẳng
21:25
HUI
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (C-Th/gia linh hoạt)
06:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
08:15
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (C-Th/gia linh hoạt)
09:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:50
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1376 (C-Th/gia linh hoạt)
11:25
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:55
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (C-Th/gia linh hoạt)
15:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:15
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7370 (C-Th/gia linh hoạt)
08:40
SGN
1h30p
Bay thẳng
10:10
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (C-Th/gia linh hoạt)
19:55
SGN
1h30p
Bay thẳng
21:25
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm