34 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 16/07/2020 (26/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Huế
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
VJ
VJ312 (J_Eco)
19:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
20:50
HUI
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ318 (J_Eco)
16:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:30
HUI
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ316 (J_Eco)
11:50
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:15
HUI
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4190 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:35
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:00
HUI
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (M_Eco)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
HUI
1.049.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (O_Eco)
15:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
16:50
HUI
1.289.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (O_Eco)
12:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:55
HUI
1.289.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (O_Eco)
18:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:30
HUI
1.289.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ300 (Q_Eco)
20:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
22:10
HUI
1.414.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (T_Eco)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
1.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (T_Eco)
08:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:55
HUI
1.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4190 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:00
HUI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
18:15
HUI
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:05
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:35
HUI
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
HUI
1.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (V_SBoss)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (V_SBoss)
08:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:55
HUI
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (Y_SBoss)
15:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
16:50
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (Y_SBoss)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (Y_SBoss)
12:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:55
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (Y_SBoss)
18:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:30
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ300 (Y_SBoss)
20:45
SGN
1h25p
Bay thẳng
22:10
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (Y_SBoss)
19:25
SGN
1h25p
Bay thẳng
20:50
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ318 (Y_SBoss)
16:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
17:30
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ316 (Y_SBoss)
11:50
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:15
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (I-Phổ thông)
14:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:50
HUI
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (I-Phổ thông)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
HUI
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
18:15
HUI
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:05
HUI
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (C-Th/gia linh hoạt)
16:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
18:15
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (C-Th/gia linh hoạt)
14:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:50
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (C-Th/gia linh hoạt)
11:35
SGN
1h30p
Bay thẳng
13:05
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (C-Th/gia linh hoạt)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (J-Th/gia linh hoạt)
06:05
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:35
HUI
3.329.000 ₫
+10 điểm