48 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 04/07/2020 (14/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Huế
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
VJ
VJ310 (A_Promo)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (A_Promo)
10:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:05
HUI
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (Z_Eco)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (Z_Eco)
10:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:05
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (A-Siêu tiết kiệm)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
HUI
219.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (W_Eco)
12:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:55
HUI
279.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (E-Siêu tiết kiệm)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (E-Siêu tiết kiệm)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (E-Siêu tiết kiệm)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
HUI
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7370 (E-Siêu tiết kiệm)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
HUI
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (U_Eco)
16:55
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:20
HUI
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (U_Eco)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (U_Eco)
08:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:55
HUI
369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4190 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
09:35
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:00
HUI
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ316 (J_Eco)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
HUI
459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4190 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:35
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:00
HUI
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
HUI
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7370 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
HUI
529.000 ₫
+10 điểm
BL
BL502 (Starter)
09:35
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:00
HUI
550.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (M_Eco)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
HUI
1.049.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4190 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:00
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (S-P/thông linh hoạt)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (S-P/thông linh hoạt)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (S-P/thông linh hoạt)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
HUI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7370 (S-P/thông linh hoạt)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
HUI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (Y_SBoss)
16:55
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:20
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (Y_SBoss)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (Y_SBoss)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ308 (Y_SBoss)
08:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:55
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (Y_SBoss)
12:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:55
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (Y_SBoss)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (Y_SBoss)
10:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:05
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ316 (Y_SBoss)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (I-Phổ thông)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (I-Phổ thông)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (I-Phổ thông)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
HUI
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7370 (I-Phổ thông)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
HUI
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (C-Th/gia linh hoạt)
14:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:50
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (C-Th/gia linh hoạt)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (C-Th/gia linh hoạt)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7370 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm