45 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 08/07/2020 (18/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Huế
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
VJ
VJ312 (A_Promo)
10:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:05
HUI
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (Z_Eco)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (Z_Eco)
10:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:05
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4178 (E-Siêu tiết kiệm)
06:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:30
HUI
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ316 (U_Eco)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
HUI
369.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (J_Eco)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (J_Eco)
12:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:55
HUI
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (J_Eco)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
HUI
459.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (J_Eco)
17:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:55
HUI
480.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4178 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:30
HUI
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (I_Eco)
16:55
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:20
HUI
549.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (I_Eco)
07:55
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:20
HUI
580.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
14:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:50
HUI
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
HUI
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (Q-P/thông tiết kiệm)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7370 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
HUI
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4178 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
07:30
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (S-P/thông linh hoạt)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (S-P/thông linh hoạt)
14:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:50
HUI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (S-P/thông linh hoạt)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (S-P/thông linh hoạt)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (S-P/thông linh hoạt)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
HUI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7370 (S-P/thông linh hoạt)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
HUI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ310 (Y_SBoss)
15:05
SGN
1h25p
Bay thẳng
16:30
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ304 (Y_SBoss)
12:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
13:55
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ314 (Y_SBoss)
13:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
14:25
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ306 (Y_SBoss)
16:55
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:20
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ302 (Y_SBoss)
06:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
08:05
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ312 (Y_SBoss)
10:40
SGN
1h25p
Bay thẳng
12:05
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ316 (Y_SBoss)
18:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
19:25
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ301 (Y_SBoss)
17:30
SGN
1h25p
Bay thẳng
18:55
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ303 (Y_SBoss)
07:55
SGN
1h25p
Bay thẳng
09:20
HUI
2.250.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (I-Phổ thông)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (I-Phổ thông)
14:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:50
HUI
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (I-Phổ thông)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (I-Phổ thông)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (I-Phổ thông)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
HUI
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7370 (I-Phổ thông)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
HUI
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1374 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
17:30
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1378 (C-Th/gia linh hoạt)
14:20
SGN
1h30p
Bay thẳng
15:50
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1372 (C-Th/gia linh hoạt)
11:15
SGN
1h30p
Bay thẳng
12:45
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1370 (C-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
1h30p
Bay thẳng
07:30
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7372 (C-Th/gia linh hoạt)
18:45
SGN
1h30p
Bay thẳng
20:15
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7370 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
1h25p
Bay thẳng
11:25
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm