38 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 03/07/2020 (13/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Seoul
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
VJ
VJ862 (Z_Eco)
02:35
SGN
7h05p
Bay thẳng
09:40
ICN
480.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ860 (Z_Eco)
12:20
SGN
7h05p
Bay thẳng
19:25
ICN
480.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ864 (H_Eco)
22:40
SGN
16h55p
Bay thẳng
05:45
ICN
2.350.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 408 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
23:10
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:40
ICN
2.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 408 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
23:10
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:40
ICN
2.814.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 218 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
11h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
5.953.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 274 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
SGN
12h20p
1 điểm dừng
05:50
ICN
5.953.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 280 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
SGN
10h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
5.953.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 408 (S-P/thông tiêu chuẩn)
23:10
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:40
ICN
5.953.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 7212 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
SGN
10h55p
1 điểm dừng
05:50
ICN
5.953.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 1344 (K-P/thông tiết kiệm)
09:25
SGN
19h05p
1 điểm dừng
04:30
ICN
6.881.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:30
SGN
19h10p
1 điểm dừng
06:40
ICN
6.974.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:30
SGN
18h10p
1 điểm dừng
06:40
ICN
6.974.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
SGN
17h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
6.974.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (K-P/thông tiết kiệm)
10:00
SGN
20h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.323.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
20h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.439.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
SGN
19h10p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.439.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (B-P/thông tiêu chuẩn)
12:30
SGN
18h10p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.439.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (B-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
17h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.439.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 408 (D-Th/gia tiết kiệm)
23:10
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:40
ICN
8.746.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 1344 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:25
SGN
19h05p
1 điểm dừng
04:30
ICN
8.787.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ862 (V_SBoss)
02:35
SGN
7h05p
Bay thẳng
09:40
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ860 (Z_Eco)
12:20
SGN
7h05p
Bay thẳng
19:25
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ864 (H_Eco)
22:40
SGN
16h55p
Bay thẳng
05:45
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 218 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
11h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
12.348.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 274 (J-Th/gia linh hoạt)
17:30
SGN
12h20p
1 điểm dừng
05:50
ICN
12.348.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 280 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
SGN
10h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
12.348.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 408 (C-Th/gia linh hoạt)
23:10
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:40
ICN
12.348.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7212 (J-Th/gia linh hoạt)
18:55
SGN
10h55p
1 điểm dừng
05:50
ICN
12.348.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 218 (D-Th/gia tiết kiệm)
18:00
SGN
11h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
13.662.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 274 (D-Th/gia tiết kiệm)
17:30
SGN
12h20p
1 điểm dừng
05:50
ICN
13.662.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 280 (D-Th/gia tiết kiệm)
19:00
SGN
10h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
13.662.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 7212 (D-Th/gia tiết kiệm)
18:55
SGN
10h55p
1 điểm dừng
05:50
ICN
13.662.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
20h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
14.645.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (J-Th/gia linh hoạt)
11:30
SGN
19h10p
1 điểm dừng
06:40
ICN
14.645.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (J-Th/gia linh hoạt)
12:30
SGN
18h10p
1 điểm dừng
06:40
ICN
14.645.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (J-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
17h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
14.645.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1344 (J-Th/gia linh hoạt)
09:25
SGN
19h05p
1 điểm dừng
04:30
ICN
18.875.000 ₫
+10 điểm