40 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 05/07/2020 (15/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Seoul
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
VJ
VJ862 (U_Eco)
02:35
SGN
7h05p
Bay thẳng
09:40
ICN
860.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ864 (U_Eco)
22:40
SGN
16h55p
Bay thẳng
05:45
ICN
860.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 408 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
23:10
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:40
ICN
2.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 408 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
23:10
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:40
ICN
2.814.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 218 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
SGN
11h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
3.030.300 ₫
+10 điểm
VN
VN 280 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
SGN
10h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
3.030.300 ₫
+10 điểm
VN
VN 218 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
SGN
11h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
3.679.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 280 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
SGN
10h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
3.679.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 1344 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:00
SGN
21h30p
1 điểm dừng
04:30
ICN
3.792.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 1346 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:15
SGN
15h15p
1 điểm dừng
04:30
ICN
3.792.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 1356 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:35
SGN
12h55p
1 điểm dừng
04:30
ICN
3.792.600 ₫
+10 điểm
VN
VN 4718 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:20
SGN
18h10p
1 điểm dừng
04:30
ICN
3.939.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 208 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
SGN
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
5.570.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 248 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
15:00
SGN
14h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
5.570.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4920 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
15:30
SGN
14h20p
1 điểm dừng
05:50
ICN
5.570.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1344 (B-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
21h30p
1 điểm dừng
04:30
ICN
5.953.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 1346 (B-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
SGN
15h15p
1 điểm dừng
04:30
ICN
5.953.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 1356 (B-P/thông tiêu chuẩn)
15:35
SGN
12h55p
1 điểm dừng
04:30
ICN
5.953.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 408 (S-P/thông tiêu chuẩn)
23:10
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:40
ICN
5.953.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 218 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
11h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
5.953.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 280 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
SGN
10h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
5.953.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 208 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
SGN
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
6.106.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 248 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:00
SGN
14h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
6.106.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4920 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:30
SGN
14h20p
1 điểm dừng
05:50
ICN
6.106.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 208 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
6.992.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 248 (B-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
SGN
14h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
6.992.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 408 (D-Th/gia tiết kiệm)
23:10
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:40
ICN
8.746.500 ₫
+10 điểm
VJ
VJ862 (U_Eco)
02:35
SGN
7h05p
Bay thẳng
09:40
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ864 (U_Eco)
22:40
SGN
16h55p
Bay thẳng
05:45
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4920 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:30
SGN
14h20p
1 điểm dừng
05:50
ICN
9.905.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 208 (J-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
12.236.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 248 (J-Th/gia linh hoạt)
15:00
SGN
14h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
12.236.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1344 (J-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
21h30p
1 điểm dừng
04:30
ICN
12.348.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1346 (J-Th/gia linh hoạt)
13:15
SGN
15h15p
1 điểm dừng
04:30
ICN
12.348.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1356 (J-Th/gia linh hoạt)
15:35
SGN
12h55p
1 điểm dừng
04:30
ICN
12.348.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 408 (C-Th/gia linh hoạt)
23:10
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:40
ICN
12.348.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 218 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
11h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
12.348.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 280 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
SGN
10h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
12.348.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 218 (D-Th/gia tiết kiệm)
18:00
SGN
11h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
13.593.300 ₫
+10 điểm
VN
VN 280 (D-Th/gia tiết kiệm)
19:00
SGN
10h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
13.593.300 ₫
+10 điểm