39 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 07/07/2020 (17/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Seoul
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
VJ
VJ860 (Z_Eco)
12:20
SGN
7h05p
Bay thẳng
19:25
ICN
480.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ862 (Z_Eco)
02:35
SGN
7h05p
Bay thẳng
09:40
ICN
480.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ864 (W_Eco)
22:40
SGN
16h55p
Bay thẳng
05:45
ICN
630.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1344 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:25
SGN
19h05p
1 điểm dừng
04:30
ICN
6.486.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1346 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:15
SGN
15h15p
1 điểm dừng
04:30
ICN
6.486.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1356 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:30
SGN
12h00p
1 điểm dừng
04:30
ICN
6.486.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
SGN
18h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
6.788.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
SGN
17h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
6.788.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
SGN
20h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
6.974.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
SGN
19h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
6.974.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
20h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.439.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
19h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.439.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (B-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
18h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.439.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (B-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
17h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.439.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 208 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
8.369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 276 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
SGN
20h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
8.369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 284 (B-P/thông tiêu chuẩn)
21:00
SGN
19h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
8.369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 208 (L-P/thông tiết kiệm)
06:00
SGN
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
8.671.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 276 (L-P/thông tiết kiệm)
20:00
SGN
20h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
8.671.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 284 (L-P/thông tiết kiệm)
21:00
SGN
19h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
8.671.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1344 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:25
SGN
19h05p
1 điểm dừng
04:30
ICN
8.787.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1346 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
SGN
15h15p
1 điểm dừng
04:30
ICN
8.787.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1356 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
SGN
12h00p
1 điểm dừng
04:30
ICN
8.787.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ860 (Z_Eco)
12:20
SGN
7h05p
Bay thẳng
19:25
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ862 (Z_Eco)
02:35
SGN
7h05p
Bay thẳng
09:40
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ864 (W_Eco)
22:40
SGN
16h55p
Bay thẳng
05:45
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
20h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
14.645.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (J-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
19h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
14.645.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (J-Th/gia linh hoạt)
12:00
SGN
18h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
14.645.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (J-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
17h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
14.645.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 208 (J-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
14.645.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 276 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
SGN
20h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
14.645.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 284 (J-Th/gia linh hoạt)
21:00
SGN
19h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
14.645.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (D-Th/gia tiết kiệm)
12:00
SGN
18h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
15.156.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (D-Th/gia tiết kiệm)
13:00
SGN
17h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
15.156.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1346 (D-Th/gia tiết kiệm)
13:15
SGN
15h15p
1 điểm dừng
04:30
ICN
15.947.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1344 (C-Th/gia linh hoạt)
09:25
SGN
19h05p
1 điểm dừng
04:30
ICN
18.573.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1346 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
SGN
15h15p
1 điểm dừng
04:30
ICN
18.573.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1356 (J-Th/gia linh hoạt)
16:30
SGN
12h00p
1 điểm dừng
04:30
ICN
18.875.000 ₫
+10 điểm