35 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 12/07/2020 (22/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Seoul
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
VJ
VJ862 (W_Eco)
02:35
SGN
7h05p
Bay thẳng
09:40
ICN
630.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ864 (U_Eco)
22:40
SGN
16h55p
Bay thẳng
05:45
ICN
860.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 408 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
23:10
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:40
ICN
2.499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 408 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
23:10
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:40
ICN
2.814.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 408 (S-P/thông tiêu chuẩn)
23:10
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:40
ICN
5.953.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 1344 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:25
SGN
19h05p
1 điểm dừng
04:30
ICN
6.486.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1346 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:15
SGN
15h15p
1 điểm dừng
04:30
ICN
6.486.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1356 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:30
SGN
12h00p
1 điểm dừng
04:30
ICN
6.486.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4718 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:20
SGN
18h10p
1 điểm dừng
04:30
ICN
6.486.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4912 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:55
SGN
16h55p
1 điểm dừng
05:50
ICN
8.067.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4920 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:30
SGN
14h20p
1 điểm dừng
05:50
ICN
8.067.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4928 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
05:30
SGN
11h05p
1 điểm dừng
16:35
ICN
8.067.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 208 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
8.369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 248 (B-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
SGN
14h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
8.369.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 208 (L-P/thông tiết kiệm)
06:00
SGN
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
8.671.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 408 (D-Th/gia tiết kiệm)
23:10
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:40
ICN
8.746.500 ₫
+10 điểm
VN
VN 1344 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:25
SGN
19h05p
1 điểm dừng
04:30
ICN
8.787.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1346 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
SGN
15h15p
1 điểm dừng
04:30
ICN
8.787.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1356 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
SGN
12h00p
1 điểm dừng
04:30
ICN
8.787.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ862 (W_Eco)
02:35
SGN
7h05p
Bay thẳng
09:40
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ864 (U_Eco)
22:40
SGN
16h55p
Bay thẳng
05:45
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4718 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
SGN
18h10p
1 điểm dừng
04:30
ICN
8.834.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 248 (K-P/thông tiết kiệm)
15:00
SGN
14h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
8.880.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4912 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
SGN
16h55p
1 điểm dừng
05:50
ICN
11.274.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4920 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:30
SGN
14h20p
1 điểm dừng
05:50
ICN
11.274.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4928 (M-P/thông tiêu chuẩn)
05:30
SGN
11h05p
1 điểm dừng
16:35
ICN
11.274.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 408 (C-Th/gia linh hoạt)
23:10
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:40
ICN
12.348.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 208 (J-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
14.645.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 248 (J-Th/gia linh hoạt)
15:00
SGN
14h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
14.645.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1344 (D-Th/gia tiết kiệm)
09:25
SGN
19h05p
1 điểm dừng
04:30
ICN
15.947.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1346 (D-Th/gia tiết kiệm)
13:15
SGN
15h15p
1 điểm dừng
04:30
ICN
15.947.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1356 (D-Th/gia tiết kiệm)
16:30
SGN
12h00p
1 điểm dừng
04:30
ICN
15.947.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1344 (C-Th/gia linh hoạt)
09:25
SGN
19h05p
1 điểm dừng
04:30
ICN
18.573.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1346 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
SGN
15h15p
1 điểm dừng
04:30
ICN
18.573.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1356 (C-Th/gia linh hoạt)
16:30
SGN
12h00p
1 điểm dừng
04:30
ICN
18.573.000 ₫
+10 điểm