39 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 19/07/2020 (29/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Seoul
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
VJ
VJ862 (J_Eco)
02:35
SGN
7h05p
Bay thẳng
09:40
ICN
1.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ864 (B_Eco)
22:20
SGN
16h55p
Bay thẳng
05:25
ICN
1.930.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1344 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:25
SGN
19h05p
1 điểm dừng
04:30
ICN
6.484.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1346 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:15
SGN
15h15p
1 điểm dừng
04:30
ICN
6.484.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1356 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:30
SGN
12h00p
1 điểm dừng
04:30
ICN
6.484.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:30
SGN
19h10p
1 điểm dừng
06:40
ICN
6.787.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
SGN
18h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
6.787.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
SGN
17h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
6.787.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
SGN
20h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
6.972.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
20h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.437.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
SGN
19h10p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.437.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (B-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
18h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.437.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (B-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
17h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.437.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 208 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
8.367.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 248 (B-P/thông tiêu chuẩn)
15:00
SGN
14h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
8.367.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 276 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
SGN
20h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
8.367.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 208 (L-P/thông tiết kiệm)
06:00
SGN
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
8.669.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 248 (L-P/thông tiết kiệm)
15:00
SGN
14h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
8.669.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 276 (L-P/thông tiết kiệm)
20:00
SGN
20h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
8.669.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1344 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:25
SGN
19h05p
1 điểm dừng
04:30
ICN
8.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1346 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
SGN
15h15p
1 điểm dừng
04:30
ICN
8.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1356 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
SGN
12h00p
1 điểm dừng
04:30
ICN
8.785.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ862 (V_SBoss)
02:35
SGN
7h05p
Bay thẳng
09:40
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ864 (V_SBoss)
22:20
SGN
16h55p
Bay thẳng
05:25
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
20h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
14.642.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (J-Th/gia linh hoạt)
11:30
SGN
19h10p
1 điểm dừng
06:40
ICN
14.642.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (J-Th/gia linh hoạt)
12:00
SGN
18h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
14.642.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (J-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
17h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
14.642.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 208 (J-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
14.642.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 248 (J-Th/gia linh hoạt)
15:00
SGN
14h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
14.642.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 276 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
SGN
20h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
14.642.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (D-Th/gia tiết kiệm)
12:00
SGN
18h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
15.153.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (D-Th/gia tiết kiệm)
13:00
SGN
17h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
15.153.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1344 (D-Th/gia tiết kiệm)
09:25
SGN
19h05p
1 điểm dừng
04:30
ICN
15.943.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1346 (D-Th/gia tiết kiệm)
13:15
SGN
15h15p
1 điểm dừng
04:30
ICN
15.943.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1356 (D-Th/gia tiết kiệm)
16:30
SGN
12h00p
1 điểm dừng
04:30
ICN
15.943.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1344 (C-Th/gia linh hoạt)
09:25
SGN
19h05p
1 điểm dừng
04:30
ICN
18.569.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1346 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
SGN
15h15p
1 điểm dừng
04:30
ICN
18.569.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1356 (C-Th/gia linh hoạt)
16:30
SGN
12h00p
1 điểm dừng
04:30
ICN
18.569.000 ₫
+10 điểm