43 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 23/07/2020 (3/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Seoul
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
VJ
VJ860 (J_Eco)
14:20
SGN
7h05p
Bay thẳng
21:25
ICN
1.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ864 (I_Eco)
22:20
SGN
16h55p
Bay thẳng
05:25
ICN
1.540.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 408 (P-Siêu tiết kiệm)
23:10
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:40
ICN
1.758.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ862 (B_Eco)
02:35
SGN
7h05p
Bay thẳng
09:40
ICN
1.930.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 408 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
23:10
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:40
ICN
3.048.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 218 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
SGN
11h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
3.681.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 218 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
SGN
11h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
4.876.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 408 (S-P/thông tiêu chuẩn)
23:10
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:40
ICN
5.978.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 218 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
11h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
6.446.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1346 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:15
SGN
15h15p
1 điểm dừng
04:30
ICN
6.577.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1356 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:30
SGN
12h00p
1 điểm dừng
04:30
ICN
6.577.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1344 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:25
SGN
19h05p
1 điểm dừng
04:30
ICN
6.670.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:30
SGN
19h10p
1 điểm dừng
06:40
ICN
6.787.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:30
SGN
18h10p
1 điểm dừng
06:40
ICN
6.787.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
SGN
17h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
6.787.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
SGN
20h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.182.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
20h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.437.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
SGN
19h10p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.437.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (B-P/thông tiêu chuẩn)
12:30
SGN
18h10p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.437.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (B-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
17h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.437.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 208 (B-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
8.367.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 208 (L-P/thông tiết kiệm)
06:00
SGN
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
8.669.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1344 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:25
SGN
19h05p
1 điểm dừng
04:30
ICN
8.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1346 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:15
SGN
15h15p
1 điểm dừng
04:30
ICN
8.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1356 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:30
SGN
12h00p
1 điểm dừng
04:30
ICN
8.785.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ860 (V_SBoss)
14:20
SGN
7h05p
Bay thẳng
21:25
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ862 (V_SBoss)
02:35
SGN
7h05p
Bay thẳng
09:40
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ864 (V_SBoss)
22:20
SGN
16h55p
Bay thẳng
05:25
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 408 (D-Th/gia tiết kiệm)
23:10
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:40
ICN
11.134.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 218 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
11h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
12.892.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 408 (C-Th/gia linh hoạt)
23:10
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:40
ICN
13.478.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 218 (D-Th/gia tiết kiệm)
18:00
SGN
11h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
13.854.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
20h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
14.642.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (J-Th/gia linh hoạt)
11:30
SGN
19h10p
1 điểm dừng
06:40
ICN
14.642.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (J-Th/gia linh hoạt)
12:30
SGN
18h10p
1 điểm dừng
06:40
ICN
14.642.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (J-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
17h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
14.642.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 208 (J-Th/gia linh hoạt)
06:00
SGN
10h35p
1 điểm dừng
16:35
ICN
14.642.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:30
SGN
19h10p
1 điểm dừng
06:40
ICN
15.153.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (D-Th/gia tiết kiệm)
12:30
SGN
18h10p
1 điểm dừng
06:40
ICN
15.153.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (D-Th/gia tiết kiệm)
13:00
SGN
17h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
15.153.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1344 (J-Th/gia linh hoạt)
09:25
SGN
19h05p
1 điểm dừng
04:30
ICN
18.871.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1346 (J-Th/gia linh hoạt)
13:15
SGN
15h15p
1 điểm dừng
04:30
ICN
18.871.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1356 (J-Th/gia linh hoạt)
16:30
SGN
12h00p
1 điểm dừng
04:30
ICN
18.871.000 ₫
+10 điểm