42 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 25/07/2020 (5/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Seoul
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
VN
VN408 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
23:10
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:40
ICN
3.423.000 ₫
+10 điểm
VN
VN408 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
23:10
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:40
ICN
3.738.000 ₫
+10 điểm
VN
VN218 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
SGN
11h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
3.964.800 ₫
+10 điểm
VN
VN274 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
17:30
SGN
12h20p
1 điểm dừng
05:50
ICN
3.964.800 ₫
+10 điểm
VN
VN280 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
SGN
10h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
3.964.800 ₫
+10 điểm
VN
VN7240 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
18:55
SGN
10h55p
1 điểm dừng
05:50
ICN
3.964.800 ₫
+10 điểm
VN
VN218 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
SGN
11h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
4.628.400 ₫
+10 điểm
VN
VN274 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:30
SGN
12h20p
1 điểm dừng
05:50
ICN
4.628.400 ₫
+10 điểm
VN
VN280 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
SGN
10h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
4.628.400 ₫
+10 điểm
VN
VN7240 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:55
SGN
10h55p
1 điểm dừng
05:50
ICN
4.628.400 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:25
SGN
19h05p
1 điểm dừng
04:30
ICN
6.670.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
SGN
18h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
6.787.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
SGN
17h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
6.787.000 ₫
+10 điểm
VN
VN218 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
11h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
6.877.500 ₫
+10 điểm
VN
VN274 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
SGN
12h20p
1 điểm dừng
05:50
ICN
6.877.500 ₫
+10 điểm
VN
VN280 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
SGN
10h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
6.877.500 ₫
+10 điểm
VN
VN408 (S-P/thông tiêu chuẩn)
23:10
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:40
ICN
6.877.500 ₫
+10 điểm
VN
VN7240 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:55
SGN
10h55p
1 điểm dừng
05:50
ICN
6.877.500 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
SGN
20h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.182.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (L-P/thông tiết kiệm)
11:00
SGN
19h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.182.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
20h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.437.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
19h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.437.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (B-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
18h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.437.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (B-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
17h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
7.437.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:25
SGN
19h05p
1 điểm dừng
04:30
ICN
8.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN408 (D-Th/gia tiết kiệm)
23:10
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:40
ICN
9.261.000 ₫
+10 điểm
VN
VN218 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
11h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
12.348.000 ₫
+10 điểm
VN
VN274 (J-Th/gia linh hoạt)
17:30
SGN
12h20p
1 điểm dừng
05:50
ICN
12.348.000 ₫
+10 điểm
VN
VN280 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
SGN
10h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
12.348.000 ₫
+10 điểm
VN
VN408 (C-Th/gia linh hoạt)
23:10
SGN
7h30p
Bay thẳng
06:40
ICN
12.348.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7240 (J-Th/gia linh hoạt)
18:55
SGN
10h55p
1 điểm dừng
05:50
ICN
12.348.000 ₫
+10 điểm
VN
VN218 (D-Th/gia tiết kiệm)
18:00
SGN
11h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
14.177.100 ₫
+10 điểm
VN
VN274 (D-Th/gia tiết kiệm)
17:30
SGN
12h20p
1 điểm dừng
05:50
ICN
14.177.100 ₫
+10 điểm
VN
VN280 (D-Th/gia tiết kiệm)
19:00
SGN
10h50p
1 điểm dừng
05:50
ICN
14.177.100 ₫
+10 điểm
VN
VN7240 (D-Th/gia tiết kiệm)
18:55
SGN
10h55p
1 điểm dừng
05:50
ICN
14.177.100 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
20h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
14.642.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (J-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
19h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
14.642.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (J-Th/gia linh hoạt)
12:00
SGN
18h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
14.642.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (J-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
17h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
14.642.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (D-Th/gia tiết kiệm)
12:00
SGN
18h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
15.153.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (D-Th/gia tiết kiệm)
13:00
SGN
17h40p
1 điểm dừng
06:40
ICN
15.153.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1344 (J-Th/gia linh hoạt)
09:25
SGN
19h05p
1 điểm dừng
04:30
ICN
18.871.000 ₫
+10 điểm