26 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 04/08/2020 (15/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Osaka
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
VJ
VJ828 (J_Eco)
01:25
SGN
7h05p
Bay thẳng
08:30
KIX
1.220.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ828 (V_SBoss)
01:25
SGN
7h05p
Bay thẳng
08:30
KIX
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN320 (H-P/thông tiết kiệm)
00:15
SGN
7h05p
Bay thẳng
07:20
KIX
12.553.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
21h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
20h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (B-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
19h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (B-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
18h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (B-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
14h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
12.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN320 (M-P/thông tiêu chuẩn)
00:15
SGN
7h05p
Bay thẳng
07:20
KIX
12.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
SGN
19h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
13.762.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
SGN
18h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
13.762.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
SGN
21h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
13.947.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
SGN
20h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
13.947.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4900 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
SGN
21h20p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.343.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4912 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:55
SGN
17h45p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.343.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4920 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:30
SGN
15h10p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.343.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (K-P/thông tiết kiệm)
16:00
SGN
14h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
15.156.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4900 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
SGN
21h20p
1 điểm dừng
06:40
KIX
15.691.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4912 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
SGN
17h45p
1 điểm dừng
06:40
KIX
15.691.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4920 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:30
SGN
15h10p
1 điểm dừng
06:40
KIX
15.691.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
21h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.316.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (J-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
20h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.316.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (J-Th/gia linh hoạt)
12:00
SGN
19h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.316.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (J-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
18h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.316.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (J-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
14h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
22.316.000 ₫
+10 điểm
VN
VN320 (C-Th/gia linh hoạt)
00:15
SGN
7h05p
Bay thẳng
07:20
KIX
22.316.000 ₫
+10 điểm