29 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 10/07/2020 (20/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Osaka
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
VJ
VJ828 (N_Eco)
01:25
SGN
7h05p
Bay thẳng
08:30
KIX
4.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ828 (V_SBoss)
01:25
SGN
7h05p
Bay thẳng
08:30
KIX
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 320 (H-P/thông tiết kiệm)
00:15
SGN
7h05p
Bay thẳng
07:20
KIX
12.585.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 228 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
20h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
12.777.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
21h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.818.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
SGN
19h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.818.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (B-P/thông tiêu chuẩn)
12:30
SGN
18h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.818.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (B-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
18h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.818.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 320 (M-P/thông tiêu chuẩn)
00:15
SGN
7h05p
Bay thẳng
07:20
KIX
12.818.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 258 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
SGN
13h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
12.818.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:30
SGN
19h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
13.983.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:30
SGN
18h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
13.983.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
SGN
18h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
13.983.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (K-P/thông tiết kiệm)
10:00
SGN
21h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
14.333.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4912 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:55
SGN
17h45p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4916 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:20
SGN
18h20p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4920 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:30
SGN
15h10p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 228 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
SGN
20h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.937.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 258 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
SGN
13h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.986.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4912 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
SGN
17h45p
1 điểm dừng
06:40
KIX
15.731.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4916 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:20
SGN
18h20p
1 điểm dừng
06:40
KIX
15.731.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4920 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:30
SGN
15h10p
1 điểm dừng
06:40
KIX
15.731.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 228 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
20h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
22.301.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
21h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.373.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (J-Th/gia linh hoạt)
11:30
SGN
19h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.373.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (J-Th/gia linh hoạt)
12:30
SGN
18h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.373.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (J-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
18h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.373.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 320 (C-Th/gia linh hoạt)
00:15
SGN
7h05p
Bay thẳng
07:20
KIX
22.373.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 258 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
SGN
13h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
22.373.000 ₫
+10 điểm