32 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 16/07/2020 (26/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Osaka
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
VJ
VJ828 (K_Eco)
01:25
SGN
7h05p
Bay thẳng
08:30
KIX
2.540.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 218 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
SGN
12h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
10.362.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 220 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:00
SGN
10h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
10.362.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 274 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:30
SGN
13h10p
1 điểm dừng
06:40
KIX
10.362.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 280 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
SGN
11h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
10.362.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ828 (V_SBoss)
01:25
SGN
7h05p
Bay thẳng
08:30
KIX
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 218 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
12h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
11.695.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 220 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
SGN
10h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
11.695.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 274 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:30
SGN
13h10p
1 điểm dừng
06:40
KIX
11.695.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 280 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
SGN
11h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
11.695.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 320 (H-P/thông tiết kiệm)
00:15
SGN
7h05p
Bay thẳng
07:20
KIX
12.550.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
21h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.782.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
SGN
19h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.782.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (B-P/thông tiêu chuẩn)
12:30
SGN
18h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.782.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (B-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
18h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.782.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 256 (B-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
14h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
12.782.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 320 (M-P/thông tiêu chuẩn)
00:15
SGN
7h05p
Bay thẳng
07:20
KIX
12.782.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:30
SGN
19h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
13.759.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:30
SGN
18h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
13.759.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
SGN
18h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
13.759.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
SGN
21h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
14.154.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 256 (L-P/thông tiết kiệm)
16:00
SGN
14h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.944.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
21h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.311.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (J-Th/gia linh hoạt)
11:30
SGN
19h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.311.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (J-Th/gia linh hoạt)
12:30
SGN
18h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.311.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (J-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
18h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.311.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 256 (J-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
14h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
22.311.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 320 (C-Th/gia linh hoạt)
00:15
SGN
7h05p
Bay thẳng
07:20
KIX
22.311.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 218 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
12h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
22.455.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 220 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
SGN
10h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
22.455.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 274 (J-Th/gia linh hoạt)
17:30
SGN
13h10p
1 điểm dừng
06:40
KIX
22.455.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 280 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
SGN
11h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
22.455.000 ₫
+10 điểm