34 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 18/07/2020 (28/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Osaka
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
VN
VN 320 (P-Siêu tiết kiệm)
00:10
SGN
7h10p
Bay thẳng
07:20
KIX
1.748.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ828 (B_Eco)
01:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
08:30
KIX
1.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 320 (E-Siêu tiết kiệm)
00:10
SGN
7h10p
Bay thẳng
07:20
KIX
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 320 (K-P/thông tiết kiệm)
00:10
SGN
7h10p
Bay thẳng
07:20
KIX
3.974.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 108 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
20:55
SGN
11h00p
1 điểm dừng
07:55
KIX
4.360.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 108 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:55
SGN
11h00p
1 điểm dừng
07:55
KIX
5.556.800 ₫
+10 điểm
VJ
VJ828 (V_SBoss)
01:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
08:30
KIX
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 320 (S-P/thông tiêu chuẩn)
00:10
SGN
7h10p
Bay thẳng
07:20
KIX
11.187.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
21h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
20h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (B-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
19h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (B-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
18h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 256 (B-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
14h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
12.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 108 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:55
SGN
11h00p
1 điểm dừng
07:55
KIX
12.972.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
SGN
19h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
13.762.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
SGN
18h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
13.762.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
SGN
21h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
14.157.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (L-P/thông tiết kiệm)
11:00
SGN
20h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
14.157.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4900 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
SGN
21h20p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.343.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4912 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:55
SGN
17h45p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.343.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4920 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:30
SGN
15h10p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.343.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 256 (L-P/thông tiết kiệm)
16:00
SGN
14h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.947.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4900 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
SGN
21h20p
1 điểm dừng
06:40
KIX
15.691.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4912 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
SGN
17h45p
1 điểm dừng
06:40
KIX
15.691.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4920 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:30
SGN
15h10p
1 điểm dừng
06:40
KIX
15.691.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 108 (D-Th/gia tiết kiệm)
20:55
SGN
11h00p
1 điểm dừng
07:55
KIX
15.860.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 320 (I-Phổ thông)
00:10
SGN
7h10p
Bay thẳng
07:20
KIX
16.376.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
21h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.316.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (J-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
20h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.316.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (J-Th/gia linh hoạt)
12:00
SGN
19h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.316.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (J-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
18h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.316.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 256 (J-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
14h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
22.316.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 320 (C-Th/gia linh hoạt)
00:10
SGN
7h10p
Bay thẳng
07:20
KIX
27.784.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 108 (C-Th/gia linh hoạt)
20:55
SGN
11h00p
1 điểm dừng
07:55
KIX
30.746.400 ₫
+10 điểm