29 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 21/07/2020 (1/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Osaka
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
VJ
VJ828 (H_Eco)
01:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
08:30
KIX
2.080.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 320 (S-P/thông tiêu chuẩn)
00:10
SGN
7h10p
Bay thẳng
07:20
KIX
9.295.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 218 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
12h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
10.371.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ828 (V_SBoss)
01:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
08:30
KIX
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 218 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
12h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
11.705.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
21h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.843.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
20h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.843.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (B-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
19h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.843.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (B-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
18h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.843.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 256 (B-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
14h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
12.843.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
SGN
19h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
13.824.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
SGN
18h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
13.824.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
SGN
21h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
14.010.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
SGN
20h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
14.010.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 256 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
SGN
14h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.407.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4900 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
SGN
21h20p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.407.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4912 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
SGN
17h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.407.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4920 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:30
SGN
15h10p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.407.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 320 (D-Th/gia tiết kiệm)
00:10
SGN
7h10p
Bay thẳng
07:20
KIX
15.295.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4900 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
SGN
21h20p
1 điểm dừng
06:40
KIX
15.762.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4912 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
17h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
15.762.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4920 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:30
SGN
15h10p
1 điểm dừng
06:40
KIX
15.762.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 320 (C-Th/gia linh hoạt)
00:10
SGN
7h10p
Bay thẳng
07:20
KIX
19.413.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
21h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.416.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (J-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
20h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.416.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (J-Th/gia linh hoạt)
12:00
SGN
19h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.416.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (J-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
18h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.416.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 256 (J-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
14h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
22.416.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 218 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
12h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
22.474.000 ₫
+10 điểm