32 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 23/07/2020 (3/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Osaka
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
VJ
VJ828 (B_Eco)
01:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
08:30
KIX
1.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 320 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
00:15
SGN
7h05p
Bay thẳng
07:20
KIX
2.944.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 320 (K-P/thông tiết kiệm)
00:15
SGN
7h05p
Bay thẳng
07:20
KIX
3.606.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 138 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
6.108.800 ₫
+10 điểm
VJ
VJ828 (V_SBoss)
01:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
08:30
KIX
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 320 (S-P/thông tiêu chuẩn)
00:15
SGN
7h05p
Bay thẳng
07:20
KIX
10.819.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
21h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
SGN
19h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (B-P/thông tiêu chuẩn)
12:30
SGN
18h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (B-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
18h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 256 (B-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
14h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
12.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 138 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.972.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:30
SGN
19h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
13.762.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:30
SGN
18h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
13.762.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
SGN
18h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
13.762.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
SGN
21h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
14.157.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4900 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
SGN
21h20p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.343.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4912 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:55
SGN
17h45p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.343.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4920 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:30
SGN
15h10p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.343.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 256 (L-P/thông tiết kiệm)
16:00
SGN
14h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.947.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 320 (I-Phổ thông)
00:15
SGN
7h05p
Bay thẳng
07:20
KIX
15.640.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4900 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
SGN
21h20p
1 điểm dừng
06:40
KIX
15.691.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4912 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
SGN
17h45p
1 điểm dừng
06:40
KIX
15.691.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4920 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:30
SGN
15h10p
1 điểm dừng
06:40
KIX
15.691.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 138 (D-Th/gia tiết kiệm)
18:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
15.860.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
21h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.316.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (J-Th/gia linh hoạt)
11:30
SGN
19h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.316.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (J-Th/gia linh hoạt)
12:30
SGN
18h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.316.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (J-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
18h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.316.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 256 (J-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
14h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
22.316.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 320 (C-Th/gia linh hoạt)
00:15
SGN
7h05p
Bay thẳng
07:20
KIX
27.048.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 138 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
13h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
30.746.400 ₫
+10 điểm