26 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 08/10/2020 (22/8 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Osaka
thứ hai, 05/10
thứ ba, 06/10
thứ tư, 07/10
thứ năm, 08/10
thứ sáu, 09/10
thứ bảy, 10/10
chủ nhật, 11/10
VJ
VJ828 (T_Eco)
01:25
SGN
7h05p
Bay thẳng
08:30
KIX
9.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ828 (V_SBoss)
01:25
SGN
7h05p
Bay thẳng
08:30
KIX
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN320 (H-P/thông tiết kiệm)
00:15
SGN
7h05p
Bay thẳng
07:20
KIX
12.585.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
21h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.818.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
SGN
19h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.818.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (B-P/thông tiêu chuẩn)
12:30
SGN
18h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.818.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (B-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
18h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.818.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (B-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
14h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
12.818.000 ₫
+10 điểm
VN
VN320 (M-P/thông tiêu chuẩn)
00:15
SGN
7h05p
Bay thẳng
07:20
KIX
12.818.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
SGN
21h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
14.193.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (L-P/thông tiết kiệm)
11:30
SGN
19h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
14.193.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (L-P/thông tiết kiệm)
12:30
SGN
18h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
14.193.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (L-P/thông tiết kiệm)
13:00
SGN
18h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
14.193.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4232 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:30
SGN
12h10p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4900 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
SGN
21h20p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4920 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:30
SGN
15h10p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (L-P/thông tiết kiệm)
16:00
SGN
14h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.986.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4232 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:30
SGN
12h10p
1 điểm dừng
06:40
KIX
15.731.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4900 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
SGN
21h20p
1 điểm dừng
06:40
KIX
15.731.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4920 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:30
SGN
15h10p
1 điểm dừng
06:40
KIX
15.731.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
21h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.373.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (J-Th/gia linh hoạt)
11:30
SGN
19h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.373.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (J-Th/gia linh hoạt)
12:30
SGN
18h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.373.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (J-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
18h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.373.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (J-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
14h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
22.373.000 ₫
+10 điểm
VN
VN320 (C-Th/gia linh hoạt)
00:15
SGN
7h05p
Bay thẳng
07:20
KIX
22.373.000 ₫
+10 điểm