32 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 19/10/2020 (3/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Osaka
thứ sáu, 16/10
thứ bảy, 17/10
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
VN
VN 320 (P-Siêu tiết kiệm)
00:10
SGN
7h10p
Bay thẳng
07:20
KIX
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 320 (E-Siêu tiết kiệm)
00:10
SGN
7h10p
Bay thẳng
07:20
KIX
1.749.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ828 (K_Eco)
01:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
08:30
KIX
2.540.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 134 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
SGN
15h55p
1 điểm dừng
07:55
KIX
6.667.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 136 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:00
SGN
14h55p
1 điểm dừng
07:55
KIX
6.667.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 138 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
SGN
13h55p
1 điểm dừng
07:55
KIX
6.667.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 142 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:00
SGN
11h55p
1 điểm dừng
07:55
KIX
6.667.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 320 (Q-P/thông tiết kiệm)
00:10
SGN
7h10p
Bay thẳng
07:20
KIX
6.993.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 134 (B-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
15h55p
1 điểm dừng
07:55
KIX
9.208.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 136 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
SGN
14h55p
1 điểm dừng
07:55
KIX
9.208.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 138 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
13h55p
1 điểm dừng
07:55
KIX
9.208.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 142 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
SGN
11h55p
1 điểm dừng
07:55
KIX
9.208.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 320 (S-P/thông tiêu chuẩn)
00:10
SGN
7h10p
Bay thẳng
07:20
KIX
9.208.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 218 (B-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
12h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
9.324.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 220 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
SGN
10h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
9.324.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 276 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
SGN
10h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
9.324.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 280 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
SGN
11h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
9.324.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 218 (L-P/thông tiết kiệm)
18:00
SGN
12h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
9.394.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 220 (L-P/thông tiết kiệm)
20:00
SGN
10h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
9.394.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 276 (L-P/thông tiết kiệm)
20:00
SGN
10h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
9.394.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 280 (L-P/thông tiết kiệm)
19:00
SGN
11h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
9.394.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ828 (V_SBoss)
01:00
SGN
7h30p
Bay thẳng
08:30
KIX
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 320 (D-Th/gia tiết kiệm)
00:10
SGN
7h10p
Bay thẳng
07:20
KIX
15.152.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 134 (J-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
15h55p
1 điểm dừng
07:55
KIX
18.648.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 136 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
SGN
14h55p
1 điểm dừng
07:55
KIX
18.648.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 138 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
13h55p
1 điểm dừng
07:55
KIX
18.648.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 142 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
SGN
11h55p
1 điểm dừng
07:55
KIX
18.648.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 218 (J-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
12h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
18.648.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 220 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
SGN
10h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
18.648.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 276 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
SGN
10h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
18.648.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 280 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
SGN
11h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
18.648.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 320 (C-Th/gia linh hoạt)
00:10
SGN
7h10p
Bay thẳng
07:20
KIX
18.648.000 ₫
+10 điểm