29 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 29/10/2020 (13/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Osaka
thứ hai, 26/10
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
VJ
VJ828 (T_Eco)
01:20
SGN
7h10p
Bay thẳng
08:30
KIX
9.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ828 (V_SBoss)
01:20
SGN
7h10p
Bay thẳng
08:30
KIX
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 320 (H-P/thông tiết kiệm)
00:25
SGN
6h35p
Bay thẳng
07:00
KIX
12.545.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
21h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.777.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
SGN
19h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.777.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (B-P/thông tiêu chuẩn)
12:30
SGN
18h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.777.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (B-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
18h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
12.777.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 230 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
SGN
20h10p
1 điểm dừng
06:40
KIX
12.777.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 232 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
19h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
12.777.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 236 (B-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
18h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
12.777.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 238 (B-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
17h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
12.777.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 320 (M-P/thông tiêu chuẩn)
00:25
SGN
6h35p
Bay thẳng
07:00
KIX
12.777.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
SGN
21h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
14.148.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (L-P/thông tiết kiệm)
11:30
SGN
19h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
14.148.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (L-P/thông tiết kiệm)
12:30
SGN
18h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
14.148.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (L-P/thông tiết kiệm)
13:00
SGN
18h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
14.148.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 230 (L-P/thông tiết kiệm)
10:30
SGN
20h10p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.937.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 232 (L-P/thông tiết kiệm)
11:00
SGN
19h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.937.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 236 (L-P/thông tiết kiệm)
12:00
SGN
18h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.937.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 238 (L-P/thông tiết kiệm)
13:00
SGN
17h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
14.937.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
21h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.301.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (J-Th/gia linh hoạt)
11:30
SGN
19h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.301.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (J-Th/gia linh hoạt)
12:30
SGN
18h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.301.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (J-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
18h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
22.301.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 230 (J-Th/gia linh hoạt)
10:30
SGN
20h10p
1 điểm dừng
06:40
KIX
22.301.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 232 (J-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
19h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
22.301.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 236 (J-Th/gia linh hoạt)
12:00
SGN
18h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
22.301.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 238 (J-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
17h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
22.301.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 320 (C-Th/gia linh hoạt)
00:25
SGN
6h35p
Bay thẳng
07:00
KIX
22.301.000 ₫
+10 điểm