29 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 30/10/2020 (14/9 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Osaka
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
VN
VN 120 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
SGN
21h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
7.514.850 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (L-P/thông tiết kiệm)
11:30
SGN
19h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
7.514.850 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (L-P/thông tiết kiệm)
12:30
SGN
18h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
7.514.850 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (L-P/thông tiết kiệm)
13:00
SGN
18h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
7.514.850 ₫
+10 điểm
VN
VN 228 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
SGN
20h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
9.168.117 ₫
+10 điểm
VN
VN 230 (L-P/thông tiết kiệm)
10:30
SGN
20h10p
1 điểm dừng
06:40
KIX
9.168.117 ₫
+10 điểm
VN
VN 232 (L-P/thông tiết kiệm)
11:00
SGN
19h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
9.168.117 ₫
+10 điểm
VN
VN 236 (L-P/thông tiết kiệm)
12:00
SGN
18h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
9.168.117 ₫
+10 điểm
VJ
VJ828 (T_Eco)
01:20
SGN
7h10p
Bay thẳng
08:30
KIX
9.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ828 (T_Eco)
01:20
SGN
7h10p
Bay thẳng
08:30
KIX
10.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 320 (H-P/thông tiết kiệm)
00:25
SGN
6h35p
Bay thẳng
07:00
KIX
10.950.210 ₫
+10 điểm
VN
VN 320 (S-P/thông tiêu chuẩn)
00:25
SGN
6h35p
Bay thẳng
07:00
KIX
13.054.368 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
21h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
15.179.997 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
SGN
19h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
15.179.997 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:30
SGN
18h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
15.179.997 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
18h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
15.179.997 ₫
+10 điểm
VN
VN 228 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
20h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
15.867.069 ₫
+10 điểm
VN
VN 230 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
SGN
20h10p
1 điểm dừng
06:40
KIX
15.867.069 ₫
+10 điểm
VN
VN 232 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
19h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
15.867.069 ₫
+10 điểm
VN
VN 236 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
18h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
15.867.069 ₫
+10 điểm
VN
VN 320 (C-Th/gia linh hoạt)
00:25
SGN
6h35p
Bay thẳng
07:00
KIX
32.421.210 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
21h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
35.856.570 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (C-Th/gia linh hoạt)
11:30
SGN
19h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
35.856.570 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (C-Th/gia linh hoạt)
12:30
SGN
18h30p
1 điểm dừng
07:00
KIX
35.856.570 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
18h00p
1 điểm dừng
07:00
KIX
35.856.570 ₫
+10 điểm
VN
VN 228 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
20h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
37.445.424 ₫
+10 điểm
VN
VN 230 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
SGN
20h10p
1 điểm dừng
06:40
KIX
37.445.424 ₫
+10 điểm
VN
VN 232 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
19h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
37.445.424 ₫
+10 điểm
VN
VN 236 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
SGN
18h40p
1 điểm dừng
06:40
KIX
37.445.424 ₫
+10 điểm