44 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 09/08/2020 (20/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Narita
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
VN
VN300 (G-Phổ thông)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (G-Phổ thông)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (E-Siêu tiết kiệm)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
2.576.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (E-Siêu tiết kiệm)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
2.576.000 ₫
+10 điểm
VN
VN272 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
SGN
12h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
3.956.000 ₫
+10 điểm
VN
VN276 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
20:00
SGN
11h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
3.956.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4002 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
19:50
SGN
11h45p
1 điểm dừng
07:35
NRT
3.956.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4232 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
18:30
SGN
13h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
3.956.000 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (K-P/thông tiết kiệm)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
3.974.400 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (K-P/thông tiết kiệm)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
3.974.400 ₫
+10 điểm
VJ
VJ822 (N_Eco)
23:40
SGN
15h40p
Bay thẳng
08:00
NRT
4.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN272 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:00
SGN
12h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
5.170.400 ₫
+10 điểm
VN
VN276 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:00
SGN
11h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
5.170.400 ₫
+10 điểm
VN
VN4002 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:50
SGN
11h45p
1 điểm dừng
07:35
NRT
5.170.400 ₫
+10 điểm
VN
VN4232 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:30
SGN
13h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
5.170.400 ₫
+10 điểm
VN
VN138 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
SGN
13h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
5.740.800 ₫
+10 điểm
VN
VN142 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:00
SGN
11h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
5.740.800 ₫
+10 điểm
VN
VN4874 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
17:40
SGN
13h55p
1 điểm dừng
07:35
NRT
5.740.800 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (U-Siêu tiết kiệm)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
8.188.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (U-Siêu tiết kiệm)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
8.188.000 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (S-P/thông tiêu chuẩn)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
11.187.200 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
11.187.200 ₫
+10 điểm
VJ
VJ822 (N_Eco)
23:40
SGN
15h40p
Bay thẳng
08:00
NRT
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3308 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
SGN
8h05p
Bay thẳng
15:05
NRT
12.475.200 ₫
+10 điểm
VN
VN138 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
SGN
13h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
12.604.000 ₫
+10 điểm
VN
VN142 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
SGN
11h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
12.604.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4874 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:40
SGN
13h55p
1 điểm dừng
07:35
NRT
12.640.800 ₫
+10 điểm
VN
VN272 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
SGN
12h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
13.229.600 ₫
+10 điểm
VN
VN276 (S-P/thông tiêu chuẩn)
20:00
SGN
11h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
13.229.600 ₫
+10 điểm
VN
VN4002 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:50
SGN
11h45p
1 điểm dừng
07:35
NRT
13.321.600 ₫
+10 điểm
VN
VN4232 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:30
SGN
13h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
13.321.600 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (I-Phổ thông)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
16.376.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (I-Phổ thông)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
16.376.000 ₫
+10 điểm
VN
VN138 (D-Th/gia tiết kiệm)
18:00
SGN
13h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
25.612.800 ₫
+10 điểm
VN
VN142 (D-Th/gia tiết kiệm)
20:00
SGN
11h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
25.612.800 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (C-Th/gia linh hoạt)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
27.784.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (C-Th/gia linh hoạt)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
27.784.000 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
27.968.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
27.968.000 ₫
+10 điểm
VN
VN3308 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
8h05p
Bay thẳng
15:05
NRT
29.808.000 ₫
+10 điểm
VN
VN138 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
SGN
13h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
29.992.000 ₫
+10 điểm
VN
VN142 (C-Th/gia linh hoạt)
20:00
SGN
11h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
29.992.000 ₫
+10 điểm
VN
VN272 (J-Th/gia linh hoạt)
19:00
SGN
12h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
31.960.800 ₫
+10 điểm
VN
VN276 (J-Th/gia linh hoạt)
20:00
SGN
11h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
31.960.800 ₫
+10 điểm