31 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 14/08/2020 (25/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Narita
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
VJ
VJ822 (N_Eco)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
4.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
4.876.000 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (U-Siêu tiết kiệm)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
8.188.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (U-Siêu tiết kiệm)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
8.188.000 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (H-P/thông tiết kiệm)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
9.384.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:30
SGN
20h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
10.782.400 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:30
SGN
19h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
10.782.400 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
SGN
18h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
10.782.400 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (K-P/thông tiết kiệm)
10:00
SGN
21h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
11.076.800 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (S-P/thông tiêu chuẩn)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
11.187.200 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
11.187.200 ₫
+10 điểm
VJ
VJ822 (N_Eco)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
21h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
12.972.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
SGN
20h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
12.972.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:30
SGN
19h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
12.972.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
18h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
12.972.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
15h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
13.597.600 ₫
+10 điểm
VN
VN4900 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
SGN
22h15p
1 điểm dừng
07:35
NRT
13.689.600 ₫
+10 điểm
VN
VN4916 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:20
SGN
19h15p
1 điểm dừng
07:35
NRT
13.689.600 ₫
+10 điểm
VN
VN4920 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:30
SGN
16h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
13.689.600 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (I-Phổ thông)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
16.376.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (I-Phổ thông)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
16.376.000 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (C-Th/gia linh hoạt)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
27.784.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (C-Th/gia linh hoạt)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
27.784.000 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
27.968.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
27.968.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
21h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
31.151.200 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (J-Th/gia linh hoạt)
11:30
SGN
20h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
31.151.200 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (J-Th/gia linh hoạt)
12:30
SGN
19h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
31.151.200 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (J-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
18h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
31.151.200 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
15h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
32.089.600 ₫
+10 điểm