34 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 01/07/2020 (11/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Narita
chủ nhật, 28/06
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
VJ
VJ822 (B_Eco)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
1.970.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 300 (L-P/thông tiết kiệm)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
9.364.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:30
SGN
20h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
10.972.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
SGN
19h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
10.972.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
SGN
18h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
10.972.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
SGN
21h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
11.158.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
21h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
11.391.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
SGN
20h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
11.391.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (B-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
19h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
11.391.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (B-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
18h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
11.391.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 300 (S-P/thông tiêu chuẩn)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
11.705.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ822 (V_SBoss)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 302 (H-P/thông tiết kiệm)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
12.553.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 258 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
SGN
14h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
12.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 302 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
12.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 302 (U-Siêu tiết kiệm)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
13.947.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 300 (U-Siêu tiết kiệm)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
14.046.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4912 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:55
SGN
18h40p
1 điểm dừng
07:35
NRT
14.343.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4916 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:10
SGN
17h25p
1 điểm dừng
07:35
NRT
14.343.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4920 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:30
SGN
16h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
14.343.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 258 (L-P/thông tiết kiệm)
17:00
SGN
14h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
14.947.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4912 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
SGN
18h40p
1 điểm dừng
07:35
NRT
15.691.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4916 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:10
SGN
17h25p
1 điểm dừng
07:35
NRT
15.691.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4920 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:30
SGN
16h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
15.691.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 258 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
17:00
SGN
14h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
19.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 302 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
19.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 300 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
19.665.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
21h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
22.316.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (J-Th/gia linh hoạt)
11:30
SGN
20h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
22.316.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (J-Th/gia linh hoạt)
12:00
SGN
19h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
22.316.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (J-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
18h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
22.316.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 302 (C-Th/gia linh hoạt)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
22.316.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 300 (C-Th/gia linh hoạt)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
23.176.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 258 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
SGN
14h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
23.710.000 ₫
+10 điểm