30 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 17/07/2020 (27/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Narita
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
VJ
VJ822 (J_Eco)
23:40
SGN
15h40p
Bay thẳng
08:00
NRT
1.220.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:30
SGN
20h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
11.189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:30
SGN
19h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
11.189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
SGN
18h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
11.189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
21h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
11.422.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
SGN
20h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
11.422.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (B-P/thông tiêu chuẩn)
12:30
SGN
19h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
11.422.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (B-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
18h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
11.422.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (K-P/thông tiết kiệm)
10:00
SGN
21h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
11.539.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ822 (V_SBoss)
23:40
SGN
15h40p
Bay thẳng
08:00
NRT
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 300 (H-P/thông tiết kiệm)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
12.588.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 302 (H-P/thông tiết kiệm)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
12.588.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 258 (B-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
SGN
14h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
12.821.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 300 (M-P/thông tiêu chuẩn)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
12.821.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 302 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
12.821.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 300 (U-Siêu tiết kiệm)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
13.986.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 302 (U-Siêu tiết kiệm)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
13.986.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4912 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
SGN
18h40p
1 điểm dừng
07:35
NRT
15.735.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4916 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:20
SGN
19h15p
1 điểm dừng
07:35
NRT
15.735.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4920 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:30
SGN
16h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
15.735.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 258 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
17:00
SGN
14h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
19.581.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 300 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
19.581.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 302 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
19.581.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
21h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
22.378.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (J-Th/gia linh hoạt)
11:30
SGN
20h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
22.378.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (J-Th/gia linh hoạt)
12:30
SGN
19h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
22.378.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (J-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
18h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
22.378.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 300 (C-Th/gia linh hoạt)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
22.378.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 302 (C-Th/gia linh hoạt)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
22.378.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 258 (J-Th/gia linh hoạt)
17:00
SGN
14h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
23.777.000 ₫
+10 điểm