44 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 20/07/2020 (30/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Narita
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
thứ ba, 21/07
thứ tư, 22/07
thứ năm, 23/07
VJ
VJ822 (H_Eco)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
2.390.000 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (E-Siêu tiết kiệm)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
2.576.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (E-Siêu tiết kiệm)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
2.576.000 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (K-P/thông tiết kiệm)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
3.606.400 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (K-P/thông tiết kiệm)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
3.606.400 ₫
+10 điểm
VN
VN4900 (E-Siêu tiết kiệm)
09:20
SGN
22h15p
1 điểm dừng
07:35
NRT
3.624.800 ₫
+10 điểm
VN
VN4912 (E-Siêu tiết kiệm)
12:55
SGN
18h40p
1 điểm dừng
07:35
NRT
3.624.800 ₫
+10 điểm
VN
VN4920 (E-Siêu tiết kiệm)
15:30
SGN
16h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
3.624.800 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
SGN
19h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
4.360.800 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
SGN
18h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
4.360.800 ₫
+10 điểm
VN
VN4900 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
SGN
22h15p
1 điểm dừng
07:35
NRT
5.170.400 ₫
+10 điểm
VN
VN4912 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:55
SGN
18h40p
1 điểm dừng
07:35
NRT
5.170.400 ₫
+10 điểm
VN
VN4920 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:30
SGN
16h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
5.170.400 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
SGN
19h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
5.188.800 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
SGN
18h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
5.188.800 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
SGN
21h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
5.354.400 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
SGN
20h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
5.354.400 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (L-P/thông tiết kiệm)
16:00
SGN
15h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
5.685.600 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (U-Siêu tiết kiệm)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
7.820.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (U-Siêu tiết kiệm)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
7.820.000 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (S-P/thông tiêu chuẩn)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
10.819.200 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
10.819.200 ₫
+10 điểm
VJ
VJ822 (H_Eco)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
21h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
12.604.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
20h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
12.604.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
19h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
12.604.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
18h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
12.604.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
15h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
13.229.600 ₫
+10 điểm
VN
VN4900 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
SGN
22h15p
1 điểm dừng
07:35
NRT
13.321.600 ₫
+10 điểm
VN
VN4912 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
SGN
18h40p
1 điểm dừng
07:35
NRT
13.321.600 ₫
+10 điểm
VN
VN4920 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:30
SGN
16h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
13.321.600 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (I-Phổ thông)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
15.640.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (I-Phổ thông)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
15.640.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (D-Th/gia tiết kiệm)
12:00
SGN
19h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
18.252.800 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (D-Th/gia tiết kiệm)
13:00
SGN
18h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
18.252.800 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (C-Th/gia linh hoạt)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
27.048.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (C-Th/gia linh hoạt)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
27.048.000 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
27.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
27.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
SGN
19h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
29.992.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
18h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
29.992.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
21h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
30.415.200 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (J-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
20h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
30.415.200 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
15h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
31.353.600 ₫
+10 điểm