39 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 16/08/2020 (27/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Narita
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
VN
VN4900 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
SGN
11h50p
1 điểm dừng
21:10
NRT
5.538.400 ₫
+10 điểm
VJ
VJ822 (O_Eco)
23:40
SGN
15h40p
Bay thẳng
08:00
NRT
5.630.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (Q-P/thông tiết kiệm)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
5.777.600 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (L-P/thông tiết kiệm)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
7.580.800 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (U-Siêu tiết kiệm)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
8.188.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (U-Siêu tiết kiệm)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
8.188.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:00
SGN
15h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
8.776.800 ₫
+10 điểm
VN
VN4232 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:30
SGN
13h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
8.776.800 ₫
+10 điểm
VN
VN4920 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:30
SGN
16h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
8.776.800 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
SGN
21h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
10.248.800 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:30
SGN
20h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
10.248.800 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
SGN
19h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
10.248.800 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
SGN
18h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
10.248.800 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (S-P/thông tiêu chuẩn)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
11.187.200 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
11.187.200 ₫
+10 điểm
VJ
VJ822 (O_Eco)
23:40
SGN
15h40p
Bay thẳng
08:00
NRT
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
21h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
12.604.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
SGN
20h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
12.604.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
19h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
12.604.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
18h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
12.604.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
15h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
13.229.600 ₫
+10 điểm
VN
VN4232 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:30
SGN
13h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
13.321.600 ₫
+10 điểm
VN
VN4920 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:30
SGN
16h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
13.321.600 ₫
+10 điểm
VN
VN4900 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
SGN
11h50p
1 điểm dừng
21:10
NRT
13.708.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (I-Phổ thông)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
16.376.000 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (D-Th/gia tiết kiệm)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
23.736.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (D-Th/gia tiết kiệm)
10:00
SGN
21h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
25.612.800 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (D-Th/gia tiết kiệm)
11:30
SGN
20h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
25.612.800 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (D-Th/gia tiết kiệm)
12:00
SGN
19h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
25.612.800 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (D-Th/gia tiết kiệm)
13:00
SGN
18h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
25.612.800 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (C-Th/gia linh hoạt)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
27.784.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (C-Th/gia linh hoạt)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
27.784.000 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
27.968.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
27.968.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
21h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
29.992.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (C-Th/gia linh hoạt)
11:30
SGN
20h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
29.992.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
SGN
19h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
29.992.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
18h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
29.992.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
15h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
31.353.600 ₫
+10 điểm