38 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 23/08/2020 (5/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Narita
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
VN
VN 300 (P-Siêu tiết kiệm)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
1.748.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 302 (P-Siêu tiết kiệm)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
1.748.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 300 (E-Siêu tiết kiệm)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 302 (E-Siêu tiết kiệm)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ822 (H_Eco)
23:40
SGN
15h40p
Bay thẳng
08:00
NRT
2.390.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 300 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
4.526.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 302 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
4.526.400 ₫
+10 điểm
VN
VN 300 (U-Siêu tiết kiệm)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
8.224.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 302 (U-Siêu tiết kiệm)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
8.224.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
SGN
21h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
10.972.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:30
SGN
20h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
10.972.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
SGN
19h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
10.972.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
SGN
18h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
10.972.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
21h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
11.391.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
SGN
20h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
11.391.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (B-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
19h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
11.391.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (B-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
18h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
11.391.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 300 (S-P/thông tiêu chuẩn)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
11.555.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 302 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
11.555.200 ₫
+10 điểm
VJ
VJ822 (H_Eco)
23:40
SGN
15h40p
Bay thẳng
08:00
NRT
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 256 (B-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
15h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
12.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4232 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:30
SGN
13h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
14.343.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4920 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:30
SGN
16h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
14.343.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4900 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
SGN
11h50p
1 điểm dừng
21:10
NRT
14.572.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 256 (L-P/thông tiết kiệm)
16:00
SGN
15h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
14.947.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4232 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:30
SGN
13h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
15.691.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4920 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:30
SGN
16h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
15.691.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 300 (I-Phổ thông)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
17.167.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 302 (I-Phổ thông)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
17.167.200 ₫
+10 điểm
VN
VN 120 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
21h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
22.316.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 122 (J-Th/gia linh hoạt)
11:30
SGN
20h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
22.316.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 124 (J-Th/gia linh hoạt)
12:00
SGN
19h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
22.316.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 126 (J-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
18h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
22.316.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 256 (J-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
15h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
23.710.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 300 (C-Th/gia linh hoạt)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
28.888.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 302 (C-Th/gia linh hoạt)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
28.888.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 300 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
30.304.800 ₫
+10 điểm
VN
VN 302 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
30.304.800 ₫
+10 điểm