33 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 26/08/2020 (8/7 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Narita
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
VJ
VJ822 (L_Eco)
23:40
SGN
15h40p
Bay thẳng
08:00
NRT
3.450.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
SGN
21h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
10.972.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:30
SGN
20h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
10.972.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
SGN
19h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
10.972.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
SGN
18h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
10.972.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
21h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
11.391.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
SGN
20h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
11.391.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (B-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
19h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
11.391.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (B-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
18h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
11.391.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ822 (L_Eco)
23:40
SGN
15h40p
Bay thẳng
08:00
NRT
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (H-P/thông tiết kiệm)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
12.553.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (H-P/thông tiết kiệm)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
12.553.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (B-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
15h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
12.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (M-P/thông tiêu chuẩn)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
12.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
12.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (U-Siêu tiết kiệm)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
13.947.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (U-Siêu tiết kiệm)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
13.947.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4900 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
SGN
22h15p
1 điểm dừng
07:35
NRT
14.343.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4916 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:10
SGN
17h25p
1 điểm dừng
07:35
NRT
14.343.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4920 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:30
SGN
16h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
14.343.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (L-P/thông tiết kiệm)
16:00
SGN
15h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
14.947.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4900 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
SGN
22h15p
1 điểm dừng
07:35
NRT
15.691.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4916 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:10
SGN
17h25p
1 điểm dừng
07:35
NRT
15.691.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4920 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:30
SGN
16h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
15.691.000 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
19.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
19.526.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
21h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
22.316.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (J-Th/gia linh hoạt)
11:30
SGN
20h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
22.316.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (J-Th/gia linh hoạt)
12:00
SGN
19h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
22.316.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (J-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
18h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
22.316.000 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (C-Th/gia linh hoạt)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
22.316.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (C-Th/gia linh hoạt)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
22.316.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (J-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
15h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
23.710.000 ₫
+10 điểm