24 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 15/08/2020 (26/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Narita
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
VJ
VJ822 (R_Eco)
23:40
SGN
15h40p
Bay thẳng
08:00
NRT
7.930.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ822 (V_SBoss)
23:40
SGN
15h40p
Bay thẳng
08:00
NRT
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (H-P/thông tiết kiệm)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
12.577.000 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (M-P/thông tiêu chuẩn)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
12.810.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
12.810.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
21h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
12.972.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
20h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
12.972.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
19h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
12.972.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
18h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
12.972.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
15h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
13.597.600 ₫
+10 điểm
VN
VN4900 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
SGN
22h15p
1 điểm dừng
07:35
NRT
13.689.600 ₫
+10 điểm
VN
VN4920 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:30
SGN
16h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
13.689.600 ₫
+10 điểm
VN
VN4232 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:30
SGN
13h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
13.708.000 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (U-Siêu tiết kiệm)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
13.974.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (U-Siêu tiết kiệm)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
13.974.000 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
19.564.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
19.564.000 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (C-Th/gia linh hoạt)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
22.359.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (C-Th/gia linh hoạt)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
22.359.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
SGN
19h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
30.728.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (C-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
18h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
30.728.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
21h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
31.151.200 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (J-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
20h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
31.151.200 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
15h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
32.089.600 ₫
+10 điểm