39 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 04/07/2020 (14/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Narita
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
VN
VN300 (E-Siêu tiết kiệm)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (E-Siêu tiết kiệm)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
2.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ822 (H_Eco)
23:40
SGN
15h40p
Bay thẳng
08:00
NRT
2.390.000 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (G-Phổ thông)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
2.392.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (G-Phổ thông)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
2.392.000 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (K-P/thông tiết kiệm)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
3.974.400 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (K-P/thông tiết kiệm)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
3.974.400 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (U-Siêu tiết kiệm)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
8.188.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (U-Siêu tiết kiệm)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
8.188.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
SGN
19h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
10.972.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:00
SGN
18h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
10.972.000 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (S-P/thông tiêu chuẩn)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
11.187.200 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
11.187.200 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
SGN
21h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
11.367.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (L-P/thông tiết kiệm)
11:00
SGN
20h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
11.367.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
21h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
11.391.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (B-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
20h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
11.391.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (B-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
SGN
19h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
11.391.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (B-P/thông tiêu chuẩn)
13:00
SGN
18h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
11.391.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ822 (H_Eco)
23:40
SGN
15h40p
Bay thẳng
08:00
NRT
12.000.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (B-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
SGN
15h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
12.785.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4900 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
SGN
22h15p
1 điểm dừng
07:35
NRT
14.343.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4912 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:55
SGN
18h40p
1 điểm dừng
07:35
NRT
14.343.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4920 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:30
SGN
16h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
14.343.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (L-P/thông tiết kiệm)
16:00
SGN
15h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
14.947.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4900 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
SGN
22h15p
1 điểm dừng
07:35
NRT
15.691.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4912 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:55
SGN
18h40p
1 điểm dừng
07:35
NRT
15.691.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4920 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:30
SGN
16h05p
1 điểm dừng
07:35
NRT
15.691.000 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (I-Phổ thông)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
16.376.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (I-Phổ thông)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
16.376.000 ₫
+10 điểm
VN
VN120 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
21h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
22.316.000 ₫
+10 điểm
VN
VN122 (J-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
20h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
22.316.000 ₫
+10 điểm
VN
VN124 (J-Th/gia linh hoạt)
12:00
SGN
19h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
22.316.000 ₫
+10 điểm
VN
VN126 (J-Th/gia linh hoạt)
13:00
SGN
18h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
22.316.000 ₫
+10 điểm
VN
VN256 (J-Th/gia linh hoạt)
16:00
SGN
15h35p
1 điểm dừng
07:35
NRT
23.710.000 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (C-Th/gia linh hoạt)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
27.784.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (C-Th/gia linh hoạt)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
27.784.000 ₫
+10 điểm
VN
VN300 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
00:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
08:00
NRT
27.968.000 ₫
+10 điểm
VN
VN302 (W-P/thông đặc biệt l/hoạt)
06:05
SGN
7h55p
Bay thẳng
14:00
NRT
27.968.000 ₫
+10 điểm