51 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 15/08/2020 (26/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Phú Quốc
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
VJ
VJ323 (U_Eco)
09:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:20
PQC
239.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (U_Eco)
15:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
16:45
PQC
239.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7827 (E-Siêu tiết kiệm)
11:00
SGN
55p
Bay thẳng
11:55
PQC
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (J_Eco)
07:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:25
PQC
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (J_Eco)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
319.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Plus)
08:35
SGN
1h00p
Bay thẳng
09:35
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (I_Eco)
14:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:15
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (T-P/thông tiết kiệm)
14:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:30
PQC
419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (B_Eco)
06:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:10
PQC
479.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:30
PQC
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7827 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
55p
Bay thẳng
11:55
PQC
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
16:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:25
PQC
629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ335 (K_Eco)
10:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:25
PQC
639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7829 (L-P/thông tiết kiệm)
19:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:40
PQC
829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (N_Eco)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
879.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (H-P/thông tiết kiệm)
10:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:45
PQC
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (S-P/thông linh hoạt)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:30
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:25
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:45
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7821 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:40
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7829 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:40
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7827 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
55p
Bay thẳng
11:55
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Business)
08:35
SGN
1h00p
Bay thẳng
09:35
PQC
1.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (Y_SBoss)
09:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:20
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (Y_SBoss)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (Y_SBoss)
07:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:25
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (Y_SBoss)
14:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:15
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (Y_SBoss)
15:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
16:45
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (Y_SBoss)
06:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:10
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ335 (Y_SBoss)
10:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:25
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (I-Phổ thông)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
1.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (I-Phổ thông)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1825 (I-Phổ thông)
10:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:15
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (I-Phổ thông)
16:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:25
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (I-Phổ thông)
10:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:45
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7827 (I-Phổ thông)
11:00
SGN
55p
Bay thẳng
11:55
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
2.189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (C-Th/gia linh hoạt)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (C-Th/gia linh hoạt)
07:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:30
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1825 (C-Th/gia linh hoạt)
10:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:15
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (C-Th/gia linh hoạt)
16:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:25
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (C-Th/gia linh hoạt)
10:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:45
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7821 (C-Th/gia linh hoạt)
11:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:40
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7829 (C-Th/gia linh hoạt)
19:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
20:40
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7827 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
55p
Bay thẳng
11:55
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (J-Th/gia linh hoạt)
14:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:30
PQC
2.829.000 ₫
+10 điểm