63 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 26/05/2020 (4/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Phú Quốc
thứ bảy, 23/05
chủ nhật, 24/05
thứ hai, 25/05
thứ ba, 26/05
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
VJ
VJ327 (A_Promo)
13:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:55
PQC
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (A_Promo)
09:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:30
PQC
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (Z_Eco)
12:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
13:50
PQC
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (Z_Eco)
13:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:55
PQC
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (Z_Eco)
09:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:30
PQC
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Eco)
11:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:50
PQC
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1821 (P-Siêu tiết kiệm)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1825 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1827 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
13:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
14:25
PQC
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1829 (A-Tiết kiệm đặc biệt)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (U_Eco)
07:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:30
PQC
239.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Plus)
11:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:50
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1825 (E-Siêu tiết kiệm)
11:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1827 (E-Siêu tiết kiệm)
13:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
14:25
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1829 (E-Siêu tiết kiệm)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1821 (E-Siêu tiết kiệm)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (J_Eco)
07:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:30
PQC
319.000 ₫
+10 điểm
BL
BL321 (Starter Base)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
380.000 ₫
+10 điểm
BL
BL327 (Starter Base)
18:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:45
PQC
380.000 ₫
+10 điểm
BL
BL303 (Starter Base)
06:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:05
PQC
450.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1825 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
11:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1827 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
14:25
PQC
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1833 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1829 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1821 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
509.000 ₫
+10 điểm
BL
BL313 (Starter Base)
12:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
13:15
PQC
550.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4161 (E-Siêu tiết kiệm)
18:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:45
PQC
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4157 (E-Siêu tiết kiệm)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4313 (E-Siêu tiết kiệm)
12:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
13:15
PQC
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4371 (E-Siêu tiết kiệm)
06:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:05
PQC
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1823 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
08:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:15
PQC
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4161 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
18:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:45
PQC
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4157 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4313 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
13:15
PQC
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4371 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:05
PQC
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1825 (S-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1827 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
14:25
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1833 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1823 (S-P/thông tiêu chuẩn)
08:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:15
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1829 (S-P/thông tiêu chuẩn)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1821 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4161 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:45
PQC
1.400.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4157 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
1.400.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4313 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
13:15
PQC
1.400.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4371 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:05
PQC
1.400.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Business)
11:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:50
PQC
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (Y_SBoss)
12:50
SGN
1h00p
Bay thẳng
13:50
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (Y_SBoss)
13:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:55
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (Y_SBoss)
07:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:30
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (Y_SBoss)
09:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:30
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (Y_SBoss)
07:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:30
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1825 (I-Phổ thông)
11:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1827 (I-Phổ thông)
13:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
14:25
PQC
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1821 (I-Phổ thông)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1833 (D-Th/gia tiết kiệm)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1823 (D-Th/gia tiết kiệm)
08:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:15
PQC
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1829 (D-Th/gia tiết kiệm)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1825 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1827 (C-Th/gia linh hoạt)
13:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
14:25
PQC
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1833 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1823 (C-Th/gia linh hoạt)
08:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:15
PQC
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1829 (C-Th/gia linh hoạt)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1821 (C-Th/gia linh hoạt)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
2.409.000 ₫
+10 điểm