59 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 06/06/2020 (15/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Phú Quốc
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
VJ
VJ321 (A_Promo)
06:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:00
PQC
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (Z_Eco)
06:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:00
PQC
99.000 ₫
+10 điểm
BL
BL321 (Starter)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
190.000 ₫
+10 điểm
BL
BL327 (Starter)
18:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:45
PQC
190.000 ₫
+10 điểm
BL
BL311 (Starter)
11:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:15
PQC
190.000 ₫
+10 điểm
BL
BL313 (Starter)
12:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
13:15
PQC
190.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1827 (A-Siêu tiết kiệm)
14:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:25
PQC
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1829 (A-Siêu tiết kiệm)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
199.000 ₫
+10 điểm
BL
BL303 (Starter)
06:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:05
PQC
290.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1827 (E-Siêu tiết kiệm)
14:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:25
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1829 (E-Siêu tiết kiệm)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1827 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:25
PQC
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1829 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (K_Eco)
14:20
SGN
55p
Bay thẳng
15:15
PQC
639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1823 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:15
PQC
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1825 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:20
PQC
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (Q-P/thông tiết kiệm)
14:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:25
PQC
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (M_Eco)
14:55
SGN
55p
Bay thẳng
15:50
PQC
799.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Plus)
09:40
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:40
PQC
850.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (N_Eco)
12:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
13:30
PQC
879.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ335 (N_Eco)
10:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:20
PQC
879.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1833 (K-P/thông tiết kiệm)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1821 (K-P/thông tiết kiệm)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (O_Eco)
09:35
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:35
PQC
959.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1823 (S-P/thông linh hoạt)
08:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:15
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1825 (S-P/thông linh hoạt)
09:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:20
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1827 (S-P/thông linh hoạt)
14:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:25
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1829 (S-P/thông linh hoạt)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1833 (S-P/thông linh hoạt)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1821 (S-P/thông linh hoạt)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (S-P/thông linh hoạt)
14:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:25
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (S-P/thông linh hoạt)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7829 (S-P/thông linh hoạt)
12:30
SGN
55p
Bay thẳng
13:25
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7825 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
SGN
55p
Bay thẳng
11:50
PQC
1.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Business)
09:40
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:40
PQC
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (Y_SBoss)
14:20
SGN
55p
Bay thẳng
15:15
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (Y_SBoss)
09:35
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:35
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (Y_SBoss)
12:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
13:30
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (Y_SBoss)
14:55
SGN
55p
Bay thẳng
15:50
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ335 (Y_SBoss)
10:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:20
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (Y_SBoss)
06:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:00
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1823 (I-Phổ thông)
08:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:15
PQC
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1825 (I-Phổ thông)
09:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:20
PQC
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1827 (I-Phổ thông)
14:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:25
PQC
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1829 (I-Phổ thông)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1821 (I-Phổ thông)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (I-Phổ thông)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:25
PQC
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7829 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:30
SGN
55p
Bay thẳng
13:25
PQC
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1823 (C-Th/gia linh hoạt)
08:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:15
PQC
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1825 (C-Th/gia linh hoạt)
09:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:20
PQC
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1827 (C-Th/gia linh hoạt)
14:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:25
PQC
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1829 (C-Th/gia linh hoạt)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1833 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1821 (C-Th/gia linh hoạt)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (C-Th/gia linh hoạt)
14:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:25
PQC
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (C-Th/gia linh hoạt)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7829 (C-Th/gia linh hoạt)
12:30
SGN
55p
Bay thẳng
13:25
PQC
2.409.000 ₫
+10 điểm