60 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 10/08/2020 (21/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Phú Quốc
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
VJ
VJ329 (W_Eco)
15:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
16:45
PQC
169.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Eco)
09:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:15
PQC
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (A-Siêu tiết kiệm)
14:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:40
PQC
219.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (U_Eco)
07:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:25
PQC
239.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (U_Eco)
14:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:15
PQC
239.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (U_Eco)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
239.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Plus)
09:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:15
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (E-Siêu tiết kiệm)
14:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:40
PQC
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (I_Eco)
06:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:10
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ335 (I_Eco)
10:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:20
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (T-P/thông tiết kiệm)
07:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:15
PQC
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (T-P/thông tiết kiệm)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (T-P/thông tiết kiệm)
10:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:40
PQC
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7821 (T-P/thông tiết kiệm)
11:50
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:55
PQC
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1835 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:45
PQC
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:40
PQC
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:15
PQC
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:40
PQC
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7821 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:50
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:55
PQC
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7833 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (H_Eco)
09:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:30
PQC
559.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (L_Eco)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1835 (S-P/thông linh hoạt)
10:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:45
PQC
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1825 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:15
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:40
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:15
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:40
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7821 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:50
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:55
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7833 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Business)
09:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:15
PQC
1.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (Y_SBoss)
09:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:30
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (Y_SBoss)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (Y_SBoss)
07:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:25
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (Y_SBoss)
15:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
16:45
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (Y_SBoss)
14:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:15
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (Y_SBoss)
06:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:10
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ335 (Y_SBoss)
10:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:20
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1825 (I-Phổ thông)
10:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:15
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (I-Phổ thông)
14:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:40
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (I-Phổ thông)
07:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:15
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (I-Phổ thông)
10:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:40
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7821 (I-Phổ thông)
11:50
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:55
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7833 (I-Phổ thông)
08:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1835 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:45
PQC
2.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1835 (C-Th/gia linh hoạt)
10:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:45
PQC
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1825 (C-Th/gia linh hoạt)
10:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:15
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (C-Th/gia linh hoạt)
14:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:40
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (C-Th/gia linh hoạt)
07:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:15
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (C-Th/gia linh hoạt)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (C-Th/gia linh hoạt)
10:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:40
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7821 (C-Th/gia linh hoạt)
11:50
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:55
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7833 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (J-Th/gia linh hoạt)
16:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:20
PQC
2.829.000 ₫
+10 điểm