55 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 06/08/2020 (17/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Phú Quốc
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
QH
QH1521 (Bamboo Eco)
09:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:15
PQC
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Plus)
09:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:15
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (J_Eco)
07:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:25
PQC
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (J_Eco)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (J_Eco)
15:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
16:45
PQC
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ335 (J_Eco)
10:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:15
PQC
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (I_Eco)
09:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:20
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (T-P/thông tiết kiệm)
07:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:25
PQC
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1837 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:05
PQC
469.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (B_Eco)
14:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:15
PQC
479.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (B_Eco)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
479.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:25
PQC
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:30
PQC
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:40
PQC
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7821 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:50
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:55
PQC
629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (K_Eco)
06:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:10
PQC
639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (Q-P/thông tiết kiệm)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7833 (H-P/thông tiết kiệm)
08:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1837 (S-P/thông linh hoạt)
14:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:05
PQC
1.099.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:25
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1825 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:15
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:30
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:40
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7821 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:50
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:55
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7833 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Business)
09:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:15
PQC
1.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (Y_SBoss)
09:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:20
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (Y_SBoss)
07:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:25
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (Y_SBoss)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (Y_SBoss)
15:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
16:45
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ335 (Y_SBoss)
10:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:15
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (Y_SBoss)
14:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:15
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (Y_SBoss)
06:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:10
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (Y_SBoss)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1837 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:05
PQC
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (I-Phổ thông)
07:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:25
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (I-Phổ thông)
16:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:35
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (I-Phổ thông)
14:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:30
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (I-Phổ thông)
10:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:40
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7821 (I-Phổ thông)
11:50
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:55
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7833 (I-Phổ thông)
08:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1837 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:05
PQC
2.179.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (C-Th/gia linh hoạt)
07:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:25
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (C-Th/gia linh hoạt)
16:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:35
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (C-Th/gia linh hoạt)
14:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:30
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (C-Th/gia linh hoạt)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (C-Th/gia linh hoạt)
10:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:40
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7821 (C-Th/gia linh hoạt)
11:50
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:55
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7833 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm