85 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 02/06/2020 (11/4 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Phú Quốc
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
BL
BL303 (Starter)
06:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:05
PQC
49.000 ₫
+10 điểm
BL
BL321 (Starter)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
49.000 ₫
+10 điểm
BL
BL313 (Starter)
12:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
13:15
PQC
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (A_Promo)
07:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:30
PQC
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (A_Promo)
12:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
13:25
PQC
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (A_Promo)
14:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:45
PQC
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (A_Promo)
06:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:00
PQC
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1821 (P-Siêu tiết kiệm)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (Z_Eco)
07:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:30
PQC
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (Z_Eco)
12:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
13:25
PQC
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (Z_Eco)
06:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:10
PQC
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (Z_Eco)
14:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:45
PQC
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (Z_Eco)
06:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:00
PQC
99.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Eco)
09:40
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:40
PQC
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ335 (W_Eco)
10:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:20
PQC
169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1823 (A-Siêu tiết kiệm)
08:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:15
PQC
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1825 (A-Siêu tiết kiệm)
09:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:20
PQC
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1827 (A-Siêu tiết kiệm)
14:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:25
PQC
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1829 (A-Siêu tiết kiệm)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1833 (A-Siêu tiết kiệm)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7825 (A-Siêu tiết kiệm)
09:00
SGN
55p
Bay thẳng
09:55
PQC
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (A-Siêu tiết kiệm)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (A-Siêu tiết kiệm)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1821 (E-Siêu tiết kiệm)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1823 (E-Siêu tiết kiệm)
08:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:15
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1825 (E-Siêu tiết kiệm)
09:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:20
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1827 (E-Siêu tiết kiệm)
14:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:25
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1829 (E-Siêu tiết kiệm)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1833 (E-Siêu tiết kiệm)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7825 (E-Siêu tiết kiệm)
09:00
SGN
55p
Bay thẳng
09:55
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (E-Siêu tiết kiệm)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (E-Siêu tiết kiệm)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Plus)
09:40
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:40
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
BL
BL327 (Starter)
18:40
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:45
PQC
380.000 ₫
+10 điểm
BL
BL311 (Starter)
11:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:15
PQC
380.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1821 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1823 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:15
PQC
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1825 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:20
PQC
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1827 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:25
PQC
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1829 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1833 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7825 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
SGN
55p
Bay thẳng
09:55
PQC
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (K_Eco)
09:35
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:35
PQC
639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1821 (S-P/thông linh hoạt)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1823 (S-P/thông linh hoạt)
08:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:15
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1825 (S-P/thông linh hoạt)
09:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:20
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1827 (S-P/thông linh hoạt)
14:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:25
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1829 (S-P/thông linh hoạt)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1833 (S-P/thông linh hoạt)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7825 (S-P/thông linh hoạt)
09:00
SGN
55p
Bay thẳng
09:55
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (S-P/thông linh hoạt)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (S-P/thông linh hoạt)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
1.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (T_Eco)
15:40
SGN
1h00p
Bay thẳng
16:40
PQC
1.320.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:25
PQC
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (V_SBoss)
15:40
SGN
1h00p
Bay thẳng
16:40
PQC
1.500.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Business)
09:40
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:40
PQC
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (Y_SBoss)
09:35
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:35
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (Y_SBoss)
07:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:30
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (Y_SBoss)
12:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
13:25
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (Y_SBoss)
06:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:10
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (Y_SBoss)
14:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:45
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ335 (Y_SBoss)
10:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:20
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (Y_SBoss)
06:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:00
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1827 (I-Phổ thông)
14:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:25
PQC
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7825 (I-Phổ thông)
09:00
SGN
55p
Bay thẳng
09:55
PQC
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (I-Phổ thông)
14:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:25
PQC
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1821 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1823 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:15
PQC
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1825 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:20
PQC
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1829 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1833 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1821 (C-Th/gia linh hoạt)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1823 (C-Th/gia linh hoạt)
08:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:15
PQC
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1825 (C-Th/gia linh hoạt)
09:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:20
PQC
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1827 (C-Th/gia linh hoạt)
14:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:25
PQC
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1829 (C-Th/gia linh hoạt)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1833 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7825 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
SGN
55p
Bay thẳng
09:55
PQC
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (C-Th/gia linh hoạt)
18:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (C-Th/gia linh hoạt)
15:45
SGN
1h05p
Bay thẳng
16:50
PQC
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (C-Th/gia linh hoạt)
14:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:25
PQC
2.409.000 ₫
+10 điểm