55 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 04/08/2020 (15/6 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Phú Quốc
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
VJ
VJ329 (Z_Eco)
15:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
16:45
PQC
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ335 (Z_Eco)
10:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:20
PQC
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (Z_Eco)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (U_Eco)
09:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:20
PQC
239.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (U_Eco)
07:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:25
PQC
239.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (U_Eco)
14:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:15
PQC
239.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Plus)
09:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:15
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1523 (Bamboo Plus)
17:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
18:30
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4157 (E-Siêu tiết kiệm)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (J_Eco)
06:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:10
PQC
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (J_Eco)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1837 (T-P/thông tiết kiệm)
13:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
14:25
PQC
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1825 (T-P/thông tiết kiệm)
12:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
13:15
PQC
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (T-P/thông tiết kiệm)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4157 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1837 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
14:25
PQC
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1825 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
13:15
PQC
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
14:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:40
PQC
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (Q-P/thông tiết kiệm)
07:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:15
PQC
729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7833 (Q-P/thông tiết kiệm)
08:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (L-P/thông tiết kiệm)
10:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:40
PQC
829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1837 (S-P/thông linh hoạt)
13:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
14:25
PQC
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4157 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1825 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:05
SGN
1h10p
Bay thẳng
13:15
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:15
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:20
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:40
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:40
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7833 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1523 (Bamboo Business)
17:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
18:30
PQC
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (Y_SBoss)
09:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:20
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (Y_SBoss)
07:25
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:25
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (Y_SBoss)
15:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
16:45
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ335 (Y_SBoss)
10:20
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:20
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (Y_SBoss)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (Y_SBoss)
06:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:10
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (Y_SBoss)
14:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:15
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (Y_SBoss)
11:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
12:55
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Business)
09:15
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:15
PQC
1.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1837 (I-Phổ thông)
13:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
14:25
PQC
1.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (I-Phổ thông)
16:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:20
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7833 (I-Phổ thông)
08:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:40
PQC
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:40
PQC
2.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (C-Th/gia linh hoạt)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
2.189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1837 (C-Th/gia linh hoạt)
13:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
14:25
PQC
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (C-Th/gia linh hoạt)
07:10
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:15
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (C-Th/gia linh hoạt)
16:10
SGN
1h10p
Bay thẳng
17:20
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (C-Th/gia linh hoạt)
14:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:40
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (C-Th/gia linh hoạt)
10:35
SGN
1h05p
Bay thẳng
11:40
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7833 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm