67 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 06/07/2020 (16/5 âm lịch)
TP Hồ Chí Minh
Phú Quốc
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
QH
QH1523 (Bamboo Eco)
18:00
SGN
55p
Bay thẳng
18:55
PQC
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (A_Promo)
13:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:55
PQC
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (A_Promo)
14:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:45
PQC
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ337 (A_Promo)
17:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
18:00
PQC
69.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (Z_Eco)
13:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:55
PQC
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (Z_Eco)
14:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:45
PQC
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (Z_Eco)
12:40
SGN
1h00p
Bay thẳng
13:40
PQC
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ337 (Z_Eco)
17:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
18:00
PQC
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (P-Siêu tiết kiệm)
16:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:20
PQC
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (P-Siêu tiết kiệm)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (P-Siêu tiết kiệm)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
119.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (W_Eco)
06:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:10
PQC
169.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (U_Eco)
09:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:30
PQC
239.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (U_Eco)
07:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:30
PQC
239.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1523 (Bamboo Plus)
18:00
SGN
55p
Bay thẳng
18:55
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (E-Siêu tiết kiệm)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (E-Siêu tiết kiệm)
16:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:20
PQC
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (E-Siêu tiết kiệm)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7827 (E-Siêu tiết kiệm)
12:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
13:35
PQC
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (E-Siêu tiết kiệm)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7879 (E-Siêu tiết kiệm)
10:00
SGN
55p
Bay thẳng
10:55
PQC
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (J_Eco)
06:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:00
PQC
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1825 (T-P/thông tiết kiệm)
09:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:35
PQC
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1825 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:35
PQC
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:20
PQC
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7827 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
13:35
PQC
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7879 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
SGN
55p
Bay thẳng
10:55
PQC
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (S-P/thông linh hoạt)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1825 (S-P/thông linh hoạt)
09:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:35
PQC
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (S-P/thông linh hoạt)
16:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:20
PQC
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (S-P/thông linh hoạt)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7827 (S-P/thông linh hoạt)
12:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
13:35
PQC
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (S-P/thông linh hoạt)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7879 (S-P/thông linh hoạt)
10:00
SGN
55p
Bay thẳng
10:55
PQC
1.229.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ335 (T_Eco)
10:35
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:35
PQC
1.320.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Plus)
12:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
13:30
PQC
1.350.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ335 (V_SBoss)
10:35
SGN
1h00p
Bay thẳng
11:35
PQC
1.500.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1521 (Bamboo Business)
12:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
13:30
PQC
1.600.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1523 (Bamboo Business)
18:00
SGN
55p
Bay thẳng
18:55
PQC
1.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ323 (Y_SBoss)
09:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
10:30
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ327 (Y_SBoss)
13:55
SGN
1h00p
Bay thẳng
14:55
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ339 (Y_SBoss)
07:30
SGN
1h00p
Bay thẳng
08:30
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ329 (Y_SBoss)
14:45
SGN
1h00p
Bay thẳng
15:45
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ331 (Y_SBoss)
06:10
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:10
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ325 (Y_SBoss)
12:40
SGN
1h00p
Bay thẳng
13:40
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ337 (Y_SBoss)
17:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
18:00
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ321 (Y_SBoss)
06:00
SGN
1h00p
Bay thẳng
07:00
PQC
1.720.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (I-Phổ thông)
07:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:05
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (I-Phổ thông)
16:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:20
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (I-Phổ thông)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7827 (I-Phổ thông)
12:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
13:35
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (I-Phổ thông)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7879 (I-Phổ thông)
10:00
SGN
55p
Bay thẳng
10:55
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1821 (C-Th/gia linh hoạt)
06:20
SGN
1h05p
Bay thẳng
07:25
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1823 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
08:05
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1829 (C-Th/gia linh hoạt)
16:15
SGN
1h05p
Bay thẳng
17:20
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1833 (C-Th/gia linh hoạt)
18:25
SGN
1h05p
Bay thẳng
19:30
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1831 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7827 (C-Th/gia linh hoạt)
12:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
13:35
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1827 (C-Th/gia linh hoạt)
14:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7831 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
SGN
1h05p
Bay thẳng
13:05
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7879 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
SGN
55p
Bay thẳng
10:55
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1825 (J-Th/gia linh hoạt)
09:30
SGN
1h05p
Bay thẳng
10:35
PQC
2.829.000 ₫
+10 điểm